Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Penderfyniadau Cyrsiau Addysg Uwch

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod beth ddylech ei ystyried pan fyddwch yn dewis cwrs addysg uwch (AU). Bydd angen i chi ystyried:

 • y math o gwrs y byddwch yn ei astudio
 • ble rydych yn dymuno astudio
 • y math o brifysgol neu goleg y dymunwch fynd iddo.

Cyflwyniad

Fel rheol, mae cyrsiau addysg uwch (AU) yn cael eu dilyn gan fyfyrwyr gydalefel A, Diploma Bagloriaeth Ryngwladol, Edexcel (BTEC) Cenedlaethol, Diploma Cyn Prifysgol Caergrawnt, Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymhwyster cyfatebol.

Mae miloedd o gyrsiau addysg uwch yn cael eu cynnig gan gannoedd o brifysgolion a cholegau ar hyd a lled y wlad. Er gwaetha'r dewis enfawr, nid oes rhaid i ddewis eich cwrs addysg uwch fod yn gur pen i chi.

Er hynny, mae'n benderfyniad pwysig ac mae'n rhaid ymchwilio iddo'n ofalus a'i ystyried yn ddwys. Bydd nifer o ffactorau'n dylanwadu ar eich penderfyniad.

Pa fath o gwrs fyddech chi'n hoffi ei astudio

Mae cyrsiau addysg uwch (AU) yn gallu cael eu rhannu'n fras rhwng cyrsiau galwedigaethol (cysylltiedig â gyrfa) a chyrsiau heb fod yn rhai galwedigaethol.

Os ydych chi wedi penderfynu ar yrfa eisoes, efallai mai cwrs galwedigaethol sydd orau i chi. Mae astudiaethau galwedigaethol yn gallu bod yn eang, fel astudiaethau busnes, neu'n benodol i swydd, fel meddygaeth, nyrsio, deintyddiaeth neu bensaernïaeth.

Mae rhai cyrsiau'n cynnwys blwyddyn allan yn y diwydiant, neu'n astudio mewn gwlad arall, rhwng yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf.

Mae cyrsiau heb fod yn rhai galwedigaethol yn fwy cyffredinol, er enghraifft, hanes, Saesneg neu fioleg. Mae'r cyrsiau hyn yn briodol i nifer fawr o yrfaoedd, lle mae'r gallu i ddysgu'n gyflym a chydio mewn syniadau newydd yn ofynnol. Fe allech chi ddal ati gyda phwnc rydych chi wedi'i astudio eisoes, neu benderfynu edrych ar un newydd.

Mae posib astudio cwrs heb fod yn alwedigaethol ac wedyn ymgeisio am gwrs ôl-radd trosi. Fe ellir gwneud hyn mewn meysydd amrywiol, gan gynnwys y gyfraith, cyfrifeg ac addysgu. Mae'r llwybr yma'n cymryd mwy o amser cyn cymhwyso.

Mae posib astudio rhai cyrsiau'n rhan-amser; cysylltwch â'r prifysgolion a'r colegau'n uniongyrchol am wybodaeth am y rhain.

Mae cynnwys y cwrs a'r dulliau dysgu ar gyfer cyrsiau gyda'r un enw'n gallu amrywio'n eang. Mae'n bwysig dod o hyd i gymaint o gyrsiau unigol â phosib i weld a fyddan' nhw'n addas ar eich cyfer chi. Edrychwch yn ofalus ar y wefan a'r prosbectws.

Mae llawer o brifysgolion yn cynnal cyrsiau blasu neu ysgolion haf, lle cewch chi wybod mwy am bynciau.

Mae gwneud penderfyniad am y math o gwrs rydych chi eisiau ei astudio yn gam mawr ymlaen. Edrychwch ar yr erthygl ar Gyrsiau Addysg Uwch am ragor o wybodaeth.

Pa fath o sefydliad addysgol

Nid dim ond mewn prifysgol y gellwch chi ddilyn cwrs addysg uwch (AU). Mae llawer o golegau'n cynnig cyrsiau sydd wedi'u hachredu gan brifysgol.

Fel dewis arall, fe allech chi astudio gartref drwy gwrs dysgu o bell neu gwrs dysgu agored gyda chefnogaeth, gyda'r Brifysgol Agored, er enghraifft.

Ble rydych chi eisiau astudio?

Mae lle rydych chi'n astudio'n gallu gwneud byd o wahaniaeth i'ch llwyddiant chi ar y vcwrs. Cofiwch, fe allwch chi fod yn treulio hyd at bedair blynedd (neu fwy) yn y lleoliad rydych chi'n ei ddewis. Mae gwneud rhestr o beth sy'n bwysig i chi'n gallu bod o help.

Efallai eich bod chi am ystyried y canlynol:

 • Pa mor bell o'ch cartref ydych chi eisiau bod?
 • A fyddai'n well gennych chi goleg bach yn lle prifysgol fawr?
 • Ydych chi eisiau byw mewn dinas fawr neu a fyddai'n well gennych chi leoliad mwy gwledig?
 • A fyddai sefydliad campws (pob adeilad ar un safle) yn apelio atoch chi?
 • Os byddwch chi'n dewis sefydliad gyda mwy nag un safle, oes cludiant yn cael ei ddarparu?
 • Oes cyfleusterau chwaraeon, cerddoriaeth neu gymdeithasol perthnasol?
 • Ydych chi eisiau byw mewn neuadd breswyl yn y brifysgol?
 • Os ydych chi, faint o lety sydd ar gael a sut mae'n cael ei neilltuo?
 • A fyddai'n well gennych chi gael eich prydau bwyd (mewn neuadd breswyl gyda gwasanaeth arlwyo), neu fyw mewn neuadd hunanarlwyo lle rydych chi'n cael coginio i chi eich hun?

Ceisiwch fynd i weld y llefydd rydych chi'n eu hystyried; mae gan brifysgolion a cholegau ddyddiau agored lle rydych chi'n gallu edrych o gwmpas y lle a siarad gyda'r myfyrwyr presennol.

Efallai y bydd posib i chi fynychu arddangosfeydd neu gynadleddau hefyd, lle bydd cynrychiolwyr o nifer o brifysgolion wrth law i ateb eich cwestiynau.

Mae llawer o brifysgolion yn cynnal cyrsiau blasu neu ysgolion haf, i chi gael blas ar sut brofiad ydi cael eich hyfforddi yno.

Ydych chi'n gallu bodloni'r gofynion mynediad?

Fe all poblogrwydd a/neu lefel anhawster y pwnc benderfynu ar y gofynion mynediad y mae prifysgolion a cholegau'n gofyn amdanynt. Weithiau maent yn codi gofynion mynediad y pynciau poblogaidd, i helpu gyda dewis yr ymgeiswyr mwyaf addas i'r cwrs yn eu barn nhw.

Os nad ydych chi wedi cael y graddau/graddau disgwyliedig y mae arnoch chi eu hangen ar gyfer eich cwrs, peidiwch â phoeni. Efallai bod cwrs tebyg y bydd eich graddau chi'n gymwys ar ei gyfer.

Meddyliwch am y graddau y gallwch chi eu cael yn realistig. Ydych chi'n berson sydd angen gosod nodau uchel iddo'i hun er mwyn eu cyflawni? Neu ydych chi'n hapus gyda nod is, gan wybod y gwnewch chi weithio'n galed i'w guro? Fe allai'r ffactorau yma ddylanwadu ar eich dewis chi o yrfa.

Ffactorau eraill sy'n dylanwadu

Here are some other things to bear in mind when choosing a course.

Cysylltiadau tramor

Efallai bod dewis cwrs sy'n cynnig cyfle i dreulio amser yn astudio mewn gwlad arall yn Ewrop yn bwysig i chi; chwiliwch am sefydliadau sy'n cymryd rhan yn Rhaglen Erasmus.

Os ydych chi eisiau astudio ymhellach i ffwrdd, chwiliwch am sefydliadau sydd â rhaglenni cyfnewid i fyfyrwyr gyda gwledydd y tu allan i Ewrop.

Ansawdd

Cymharwch gyrsiau mewn gwahanol brifysgolion a cholegau. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun:

 • Beth ydi ansawdd yr addysgu ar gyfer eich pwnc chi? Pa mor fodlon oedd myfyrwyr y gorffennol?
 • Oes cyrsiau wedi'u hachredu gyda chyrff proffesiynol perthnasol?
 • Beth ydi'r rhagolygon o ran gyrfa i raddedigion yn eu cyrsiau?
 • Pa mor bwysig i chi ydi bod gwaith ymchwil yn cael ei wneud yn yr adran?
 • A fyddech chi'n gallu cael eithriadau o arholiadau proffesiynol drwy wneud y cwrs yma?
 • Pa adnoddau, fel llyfrgell, cyfleusterau TGCh, labordai, stiwdios dylunio neu gerddoriaeth, sydd ar gael i gefnogi eich dysgu?

Fe allwch chi edrych ar y wybodaeth am brifysgolion, colegau a chyrsiau ar wefan Unistats, a'u cymharu.

Hyblygrwydd

Os nad ydych chi'n teimlo bod eich cwrs yn addas i chi, mae posib cael gwybod pa mor hawdd yw ei newid.

Mewn nifer o brifysgolion a cholegau, mae myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i fwy nag un pwnc yn ystod cwrs y flwyddyn gyntaf ac maen nhw'n gallu gwneud dewis terfynol ar ôl cael blas ar y pwnc.

Mae rhai cyrsiau'n cynnig cyfle i chi ychwanegu modiwlau ychwanegol o bynciau eraill ar ôl y flwyddyn gyntaf, i greu cymhwyster mwy personol.

Dulliau asesu

Mae gwahanol sefydliadau'n defnyddio gwahanol ddulliau i'ch asesu chi. Mae rhai'n rhoi pwyslais ar arholiadau ac eraill yn asesu gwaith cwrs ac aseiniadau. Edrychwch pa ddulliau sy'n cael eu defnyddio ar y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Mae hyn yn gallu bod yn bwysig, yn enwedig os ydych chi wedi gwneud Edexcel (BTEC) Cenedlaethol neu Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch, er enghraifft.

Fe allai eich gwaith chi gael ei asesu gan ddefnyddio unrhyw rai o'r dulliau canlynol:

 • arholiad terfynol yn unig (prin y dyddiau hyn)
 • arholiadau blynyddol
 • asesu parhaus
 • gwaith cwrs
 • arholiadau ac asesu parhaus
 • arholiadau a phrosiect neu draethawd hir
 • asesu parhaus a thraethawd hir
 • unrhyw gyfuniad o'r uchod.

Costau

Mae cyfanswm cost eich addysg uwch chi'n ffactor bwysig arall. Mae prifysgolion a cholegau'n gallu codi symiau gwahanol am eu ffioedd hyfforddi, ac mae'n bwysig edrych ar hyn. Hefyd, efallai y dylech chi ofyn y cwestiynau yma:

 • Oes costau ychwanegol yn rhan o'r cwrs yma, am bethau fel tripiau maes neu offer?
 • Ydi'r brifysgol neu'r coleg mewn ardal ddrud o'r wlad, fel Llundain?
 • Oes unrhyw ysgoloriaethau, grantiau neu fwrsarïau ar gael i helpu gyda chostau?
 • Ydi'r llety'n bell oddi wrth y campws, sy'n arwain at gostau teithio uwch?

Lle mae cael gwybodaeth

Mae'n hanfodol edrych ar brosbectws prifysgol neu goleg (naill ai fel llyfryn wedi'i argraffu neu ar-lein) cyn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch beth, lle a phryd fyddwch chi'n astudio. Casglwch lawer o wybodaeth. Hefyd, gofynnwch am gyngor gan athrawon, cynghorwyr personol a'r sefydliadau rydych chi'n bwriadu gwneud cais iddyn nhw.

Y Gwasanaeth Mynediad i Brifysgolion a Cholegau (UCAS) ydi'r sefydliad canolog yn y DU ar gyfer prosesu ceisiadau am fynediad i addysg uwch (AU) llawn-amser. Mae gwybodaeth am gyrsiau llawn-amser a sut mae gwneud cais amdanyn nhw ar gael ar wefan UCA.

Yougofurther (Yougo yn fwy cyffredin) ydi ap Facebook UCAS sydd ar gael i bobl sy'n meddwl am wneud cais am gwrs addysg uwch, Mae'r aelodaeth yn agored i bobl sy'n ymgeisio am gyrsiau a phobl sy'n astudio mewn prifysgol neu goleg.

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i chi at wybodaeth, cyngor, fforymau trafod, bwletinau e-bost a cherdyn gostyngiad am ddim UCAS. Mae Yougo am ddim a gallwch fynd i Yougo o wefan UCAS.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Erasmus

Cyfeiriad Bridgewater House, Manchester

Ffôn 0161 9577755

E-bost erasmus.enquiries@britishcouncil.org

Gwefan www.britishcouncil.org/erasmus

Higher Education Courses: Find and Apply

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/higher-education-courses-find-and-apply

National Union of Students (NUS)

Cyfeiriad NUS HQ, 4th Floor 184-192 Drummond Street, London NW1 3HP

Ffôn 0845 5210262

E-bost nusuk@nus.org.uk

Gwefan www.nus.org.uk

Unistats

E-bost unistats@hefce.ac.uk

Gwefan unistats.direct.gov.uk

Choosing Your Degree Course & University

Author: Brian Heap Publisher: Trotman

Gwefan www.thecompleteuniversityguide.co.uk/courses/choosing-a-course/

Push

Independent guide to UK universities

E-bost talks@push.co.uk

Gwefan www.push.co.uk

HEAP 2014: University Degree Course Offers

Author: Brian Heap Publisher: Trotman

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English