Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyrsiau Mynediad

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod rhaglenni Diploma Mynediad at Addysg Uwch - beth ydynt, y gwahanol fathau o raglenni sydd ar gael, pwy all wneud cais, a pha ffactorau y dylid eu hystyried wrth ddewis rhaglen.

Fideo - Various: Cyfsiau Mynediad

Cyflwyniad i addysg uwch

Mae addysg uwch (AU) yn derm eang sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio amrywiaeth eang o gyrsiau, gyda llawer ohonyn nhw'n cael eu cynnal gan brifysgolion (gan gynnwys Y Brifysgol Agored) a cholegau addysg uwch.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

  • graddau cyntaf
  • graddau sylfaen
  • diplomas AU
  • Edexcel (BTEC) Tystysgrif Genedlaethol Uwch (TGU)
  • Diploma Cenedlaethol Uwch (DCU)
  • cymwysterau ôl-radd
  • cyrsiau proffesiynol.

Fe allwch chi astudio'r rhan fwyaf o gyrsiau mewn ffyrdd amrywiol. Y dull astudio mwyaf cyffredin ydi llawn-amser. Er hynny, rydych chi'n gallu astudio rhai cyrsiau'n rhan-amser neu drwy ddysgu o bell.

Mae gan bob cwrs AU ofynion mynediad. Cymwysterau academaidd ydi'r rhain fel rheol. Er hynny, fe allwch chi gael mynediad i addysg uwch mewn ffyrdd eraill.

Am raglenni Mynediad

Mae unigolion sy'n gadael yr ysgol a'r coleg yn cael cynnig lle ar gwrs AU fel rheol gyda chymwysterau fel lefel A, Diploma Cynnydd neu Uwch, cymwysterau Edexcel (BTEC) lefel 3 neu gyfatebol.

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau academaidd yn cydnabod bod gan oedolion sydd heb y cymwysterau hyn brofiad bywyd a gwaith gwerthfawr a llawer o gymhelliant hefyd. Mae'r rhinweddau hyn yn uchel iawn eu parch mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach.

Er hynny, maen nhw hefyd yn cydnabod nad oes gan y bobl hyn, sydd heb y cymwysterau addysgol, sgiliau astudio nac (ar gyfer rhai cyrsiau) gwybodaeth am y pwnc. Mae rhaglenni Mynediad i Ddiploma AU wedi cael eu cynllunio i ddatblygu'r sgiliau hyn. Maen nhw hefyd yn helpu'r myfyriwr i benderfynu a fydd yn gallu astudio ar gyfer gradd neu gymhwyster AU arall.

Mae rhaglenni Mynediad yn debygol o fod yn rhai modiwlaidd a chynnwys sawl pwnc cysylltiedig. Nid oes rhaid i chi fod â chymwysterau ffurfiol ar gyfer cwrs Mynediad fel rheol, ond cofiwch edrych ar fanylion y cyrsiau unigol. Fe allwch chi chwilio am gyrsiau ar y wefan Mynediad i Addysg Uwch.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ennill credydau er mwyn cael y Diploma Mynediad i AU. Mae nifer y credydau'n amrywio yn ôl y rhaglen. Mae rhai rhaglenni'n cael eu hasesu drwy waith cwrs ac mae rhai hefyd yn cynnwys arholiadau neu brofion. Mae unedau Lefel 3 sydd wedi cael eu cwblhau'n llwyddiannus yn cael eu graddio gyda Llwyddiant, Clod neu Anrhydedd.

Ar y rhan fwyaf o raglenni Mynediad, mae Achredu Dysgu Blaenorol yn cael ei ddefnyddio i gydnabod eich profiad dysgu, gwaith neu wirfoddol blaenorol. Fe all hyn fod yn Achredu Dysgu Blaenorol Ardystiedig neu'n Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol [heb ei ardystio] neu gymysgedd o'r ddau. Mae rhai rhaglenni'n cynnig modiwl i'ch helpu chi i adnabod a chasglu tystiolaeth am eich profiad blaenorol. Drwy'r broses hon, fe allech chi ennill credydau a/neu eithriadau.

Ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad yn llwyddiannus, mae symud at radd gyntaf yn arferol, ond mae'n bosib cael mynediad i gyrsiau AU eraill. Does dim posib cael mynediad i gyrsiau ôl-radd a rhai cyrsiau proffesiynol.

Mathau o raglenni Mynediad

Fel rheol mae rhaglenni Mynediad i Ddiploma AU yn para am naill ai flwyddyn yn llawn-amser neu ddwy (neu fwy) yn rhan-amser.

Maent yn cynnwys elfen sgiliau astudio, sy'n canolbwyntio fel rheol ar gymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau ac adroddiadau, a thechnegau adolygu. Fel rheol maent yn cynnwys sgiliau allweddol fel technoleg gwybodaeth, rhifedd a chyfathrebu.

Mae'r rhan fwyaf o bynciau'n cael sylw, gan gynnwys gwyddorau cymdeithasol, astudiaethau busnes, technoleg gwybodaeth, gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae gan rai gysylltiad uniongyrchol â phwnc gradd penodol, er enghraifft, celf a dylunio, neu gynnydd i broffesiwn penodol fel nyrsio neu ymarfer dysgu. Mae eraill yn fwy cyffredinol eu natur. Mae rhai cyrsiau Mynediad yn gweithredu fel blwyddyn sylfaen i gwrs gradd.

Colegau addysg bellach sy'n cynnal mwyafrif y cyrsiau a'r rhaglenni Mynediad. Efallai y byddwch chi'n gallu cael bwrsari neu grant ar gyfer y math yma o gwrs, neu help drwy gronfa cefnogi dysgwyr.

Dewis rhaglen Mynediad

I'r rhan fwyaf o bobl, y brif ystyriaeth ydi lleoliad daearyddol: ydi'r lleoliad yn hawdd ei gyrraedd? Fe all hyn fod yn bwysig iawn os oes gennych chi deulu, os ydych chi'n gorfod astudio'n rhan-amser ar ôl diwrnod llawn yn y gwaith, neu os nad oes gennych chi ddefnydd o gar.

Fe allai oriau'r cwrs fod yn bwysig i chi. Efallai y bydd dau goleg gwahanol yn cynnig oriau gwahanol i'w gilydd, hyd yn oed os ydyn nhw'n gyrsiau llawn-amser neu ran-amser yn y ddau le. Mae rhai cyrsiau llawn-amser yn cynnig oriau sy'n cyd-fynd â'r diwrnod ysgol, er enghraifft, neu bydd gan y coleg gyfleusterau gofal plant o bosib.

Efallai bod ystyriaethau ariannol hefyd. Fe allai rhai colegau godi ffioedd. Mae'n werth holi'r awdurdod lleol am unrhyw grantiau sydd ar gael, neu fwrsari.

Mae hefyd yn werth edrych ar y cysylltiadau a'r trefniadau sydd gan golegau sy'n cynnal cyrsiau Mynediad gyda sefydliadau addysg uwch. Mae cwblhau rhai cyrsiau Mynediad yn llwyddiannus yn gwarantu mynediad i chi i gwrs gradd penodol, ac mae rhai'n gwarantu cyfweliad i chi o leiaf.

Mae gan rhai cyrsiau addysg uwch ofynion TGAU penodol ar gyfer mynediad. Fe ddylech chi edrych oes gan y rhaglen Mynediad rydych chi'n ei hystyried yr unedau cyfatebol i TGAU gofynnol a chymeradwy, os nad ydi'r TGAU yma gennych chi eisoes.

Fe ddylech chi wneud yn siwr bob amser bod y cwrs Mynediad rydych chi'n bwriadu ei ddilyn wedi'i gymeradwyo gan y llywodraeth a'i fod, felly, yn cael ei gydnabod ar gyfer mynediad i brifysgolion y DU. Dylai'r cwrs fod wedi'i gymeradwyo gan Asiantaeth Dilysu Mynediad ar ran yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Access to Higher Education

Cyfeiriad The Quality Assurance Agency for Higher Education, Southgate House, Southgate Street, Gloucester GL1 1UB

Ffôn 01452 557000

E-bost access@qaa.ac.uk

Gwefan www.accesstohe.ac.uk

Student Finance and Loans

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/education/student-finance

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English