Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Un cymwyster Safon Uwch? (Sut i'w Ddefnyddio)

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried y dewisiadau sydd ar gael i chi, os oes gennych un cymhwyster Safon Uwch.

Fideo - : Canlyniadau Safon Uwch siomedig

Cyflwyniad

Y rheswm mwyaf arferol dros fod ag un Lefel A ydy i chi lwyddo mewn un o ddau neu dri phwnc i chi eu hastudio.

Serch hynny, fe all bod rhesymau eraill. Efallai eich bod:

 • yn canolbwyntio ar wella eich TGAUau a/neu yn ceisio ennill Lefelau UG a dim ond yn gallu gwneud un Lefel A
 • yn gwneud Lefel A ochr yn ochr â chymhwyster galwedigaethol
 • yn gweithio'n llawn-amser yn ystod y dydd a gyda dim ond amser cyfyngedig i astudio ar gyfer Lefelau A

Beth bynnag bo'r rheswm, mae yna nifer o gyfleoedd yn agored i chi os oes gennych un Lefel A.

Addysg uwch a phellach

Efallai eich bod am barhau i astudio, ond ddim am dreulio amser ar gymryd pynciau ychwanegol neu'n ail sefyll Lefelau A a fethwyd. Os mai dyma'r achos, ystyriwch:

Cyrsiau gradd

Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau gradd angen dwy Lefel A neu fwy. Ond fe all bod yn bosib gwneud gradd drwy ddewis cwrs gyda rhaglen blwyddyn sylfaen integredig. Mae'r cyrsiau hyn yn aml yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag un Lefel A, sydd angen y paratoad ychwanegol cyn dechrau ar raglen gradd anrhydedd.

Cynigir cyrsiau blwyddyn sylfaen mewn sawl pwnc. Gallwch wneud cais am y cyrsiau hyn drwy UCAS.

Os ydych yn hapus i astudio'n rhan-amser drwy ddysgu o bell, gellwch ystyried cymryd cyrsiau'r Brifysgol Agored sy'n raddol storio credydau tuag at radd.

Dewis arall sy'n agored i chi ydy i ymgeisio am le ar gwrs gradd sylfaen. Cymwysterau addysg uwch sy'n gysylltiedig â chyflogaeth ydy graddau sylfaen. Maent ar gael mewn nifer o bynciau, ac wedi eu dylunio ar y cyd â chyflogwyr.

Fel arfer cymerant ddwy flynedd i'w gwneud yn llawn-amser ac mae yna ddulliau hyblyg o astudio, fel dysgu o bell, ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Gydag astudiaeth bellach, gallant gael eu trosi yn radd anrhydedd perthynol.

Gall yr anghenion am fynediad i raddau sylfaen amrywio; edrychwch ar brosbectysau.

Cyrsiau tystysgrif a diploma

Bydd yr anghenion ar gyfer mynediad i gyrsiau tystysgrif a diploma fel arfer yn is nac ar gyfer gradd, felly gyda'ch Lefel A fe allech ystyried un ai gwrs Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) llawn-amser neu gwrs galwedigaethol/proffesiynol arall.

Mae'r cyrsiau HND yn ymdrin ag ystod o bynciau mewn nifer o feysydd galwedigaethol, gan gynnwys:

 • celf a dylunio
 • adeiladu a saernïaeth
 • busnes a chyllid
 • cyfrifiadura
 • peirianneg
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • rheolaeth lletygarwch
 • diwydiannau tirol
 • rheolaeth hamdden a chwaraeon
 • y celfyddydau perfformio
 • gwyddoniaeth
 • teithio a thwristiaeth.

I gael lle ar gwrs HND, fel arfer bydd angen o leiaf un Lefel A a phedair TGAU ar radd C neu uwch arnoch. Mae cymwysterau eraill, fel cymhwyster Edexcel (BTEC) lefel 3, hefyd yn dderbyniol.

Fe all profiad gwaith perthnasol gael ei gymryd i ystyriaeth, yn hytrach na chymwysterau academaidd.

Yn aml cynigir cyrsiau HND ochr yn ochr â chyrsiau gradd. Fe all bod dewis ganoch i drosglwyddo i radd berthnasol yn ystod y cwrs, os gwnewch yn dda yn y flwyddyn gyntaf. Efallai fe allech chi drosglwyddo i gwrs gradd mewn prifysgol arall, pe byddai cynnwys y pwnc yn debyg.

Prentisiaethau Gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Eu bwriad yw rhoi cyfle i bobl ifanc gael gradd ochr yn ochr â phrofiad gwaith go iawn. Efallai gallech gael eich derbyn ar Brentisiaeth Gradd gyda dim ond un safon uwch.

Fel Prentis Gradd, byddwch yn rhannu'ch amser rhwng astudio yn y brifysgol a'r gweithle. Byddwch yn cael eich cyflogi am y cyfnod cyfan, bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu talu i chi a byddwch yn ennill gradd neu HND/HNC o brifysgol tra'n ennill cyflog a chael profiad yn y gwaith.

Bydd hyd eich prentisiaeth gradd yn amrywio yn ôl y cwrs a'r diwydiant. Fel arfer, byddant yn cymryd rhwng 4 a 6 blynedd i'w cwblhau.

Mae'r Prentisiaethau Gradd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

 • tirfesur siartredig
 • peirianneg systemau electronig
 • peirianneg awyrofod
 • datblygu meddalwedd awyrofod
 • peirianneg systemau amddiffyn
 • gwyddor labordy
 • niwclear
 • systemau ynni
 • cysylltiadau cyhoeddus
 • digidol
 • peirianneg modurol
 • rheolwr perthynas bancio
 • adeiladu

Cael swydd

Er bydd rhai cyflogwyr yn gofyn am ddwy Lefel A, bydd nifer yn hyblyg ynglyn â'u gofynion mynediad ar gyfer person 18 oed sydd newydd adael yr ysgol neu'r coleg. Bydd rhai yn gofyn am lwyddiant Lefel A ynghyd â rhai TGAUau. Bydd eraill yn gofyn am TGAUau ond o bosib yn edrych yn ffafriol ar rywun gyda Lefel A. Fe all bod cyfleoedd mewn, er enghraifft:

 • cyfrifeg (lefel technegydd) a chyflogres
 • gwaith gweinyddol neu ysgrifenyddol
 • y lluoedd arfog
 • banciau a chymdeithasau adeiladu
 • rheolaeth adeiladau
 • y Gwasanaeth Sifil
 • cyfrifiadura neu beirianneg (lefel technegydd)
 • gwerthwyr tai
 • cludo llwythi danfon
 • gwestyau ac arlwyo
 • yswiriant
 • rheolaeth hamdden
 • llywodraeth leol
 • yr heddlu neu'r gwasanaeth tân
 • gofal preswyl
 • gwerthiant, manwerthu, dosbarthu neu wasanaethu cwsmeriaid
 • gwaith technegydd gwyddonol
 • tirfesur a phrisio
 • theatr a darlledu (lefel technegydd)
 • teithio a thwristiaeth
Fe allech chi fedru gweithio tuag at gymwysterau pellach fel rhan o'ch swydd. Er enghraifft, mae Prentisiaethau Lefel Uwch yn cynnig cyfle i ddysgu medrau newydd ac ennill arian yr un pryd. Ceir Prentisiaethau Lefel Uwch mewn ystod eang o feysydd gwaith.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Careers Wales (Provides careers information, advice and guidance)

Gwefan www.careerswales.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English