Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cyfleoedd i Raddedigion (Unrhyw Bwnc)

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod y ddau brif ddewis sydd gennych ar ôl graddio: cyflogaeth ac astudiaethau uwchraddedig.

Mae’r adran cyflogaeth yn ystyried swyddi y gallwch eu gwneud ar ôl ennill gradd. Mae’n trafod y sgiliau trosglwyddadwy y bydd cyflogwyr yn eu ceisio gan raddedigion.

Mae’r adran astudiaethau uwchraddedig yn trafod rhai o’r ystyriaethau sy’n gysylltiedig â pharhau i astudio ar ôl ennill gradd.

Cyflogaeth

Efallai eich bod chi eisiau dechrau gweithio'n syth ar ôl gorffen eich gradd.

Os oes gennych chiradd alwedigaethol fel meddygaeth neu beirianneg, mae'n rhaid i chi benderfynu a ydych chi am ddefnyddio eich cymhwyster neu beidio i gael gyrfa yn y maes yma.

Mae'n bwysig peidio â theimlo bod rhaid i chi symud ymlaen i yrfa yn y maes cysylltiedig â'ch gradd alwedigaethol chi.

Yn y brifysgol, dydy rhai myfyrwyr ddim yn teimlo bod eu pwnc nhw mor ddiddorol ag yr oedden nhw wedi'i ddisgwyl. Mae eraill yn mwynhau eu cyrsiau gradd ond yn penderfynu nad ydyn nhw eisiau eu defnyddio i ddechrau gyrfa. Mae'n rhaid i chi feddwl yn ofalus iawn am eich cam nesaf.

Os oes gennych chi radd mewn pwnc heb fod yn alwedigaethol, fel hanes neu lenyddiaeth Saesneg - ac os ydych chi'n poeni na allwch chi fynd i mewn i lawer o yrfaoedd - peidiwch â phoeni!

Mae llawer o yrfaoedd yn agored i bobl sydd â gradd mewn unrhyw bwnc. Hefyd, efallai bod eich gradd chi'n berthnasol i fwy o yrfaoedd na'r disgwyl. Mae'n syniad da siarad gyda'ch tiwtoriaid neu fynd i weld gwasanaeth gyrfaoedd y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Medrau trosglwyddadwy

Tra bod eich cymhwyster gradd yn hynod bwysig, nid dyna'r unig beth y bydd cyflogwyr â diddordeb ynddo.

Yn enwedig lle mae cystadleuaeth gref am fynediad i swydd, bydd raid i gyflogwyr ganfod ffordd o ddewis rhwng

graddedigion.

Gall y rhinweddau a'r medrau personol y gallwch eu datblygu wrth astudio, a thrwy agweddau eraill o'ch bywyd, fod yn llawn cyn bwysiced i gyflogwyr â'ch tystysgrif gradd.

Mae cyflogwyr yn chwilio am bobl gyda medrau trosglwyddadwy. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gwaith tîm
 • gwneud penderfyniadau
 • medrau TGCh
 • datrys problemau
 • rheoli amser
 • medrau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Maen nhw hefyd angen pobl gyda rhinweddau a galluoedd personol fel:

 • parodrwydd i ddysgu pethau newydd
 • y gallu i weithio o dan bwysau
 • synnwyr o gyfrifoldeb.

Gallwch ddatblygu'r medrau a'r rhinweddau hyn drwy nifer o ffyrdd.

Fe allai ysgrifennu traethodau, cymryd rhan mewn tiwtorialau a rhoi cyflwyniadau fel rhan o'ch cwrs fod wedi'ch galluogi i ddatblygu medrau rheoli amser, dadansoddi, TGCh a chyfathrebu. Rydych hefyd yn debygol o fod â mwy o hyder.

Gall profiad gwaith, gan gynnwys fel gwirfoddolwr, fod yn ddefnyddiol iawn. Fe fedr ennill profiad gwaith mewn maes sy'n gysylltiedig â'r yrfa rydych am weithio ynddi ddangos ymroddiad a mentergarwch. Gall eich cynorthwyo i ennill medrau fel gwaith tîm a rheoli amser.

Galwedigaethau

Mae'r meysydd galwedigaethol sydd ar gael i chi os oes gennych chi radd mewn unrhyw ddisgyblaeth yn cynnwys:

 • Y lluoedd arfog, lle byddech chi'n hyfforddi i fod yn swyddog.
 • Y Gwasanaeth Sifil - gallwch chi naill ai wneud cais am swyddi gwag penodol neu, os oes gennych chi radd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf, fe gewch chi wneud cais i fynd drwy'r cynllun recriwtio 'llif cyflym'.
 • Llywodraeth leol a gwleidyddiaeth.
 • Rheolaeth - mae cynlluniau hyfforddi graddedigion ar gael mewn sawl maes, gan gynnwys personél, adwerthu, y gwasanaeth iechyd, gwestai ac arlwyo, bancio, marchnata a rheolaeth gyffredinol.
 • Swyddi cysylltiedig â'r cyfryngau, gan gynnwys newyddiaduraeth.
 • Cyhoeddi.
 • Hysbysebu.
 • Gwasanaethau gwarchodol, er enghraifft, fel swyddog gyda'r heddlu neu swyddog carchardai.

Astudiaeth ôl-raddedig

Ar wahân i ddechrau gweithio, y prif ddewis arall sy'n agored i chi ar ôl cwblhau eich gradd ydy i fynd ymlaen i wneud cwrs ôl-raddedig.

Fel arfer bydd angen gradd anrhydedd dda (2:1 neu uwch) i gael lle ar gwrs ôl-raddedig.

Yn arferol, bydd rhaid i'ch gradd gyntaf (israddedig) fod mewn maes sy'n gysylltiedig â'r pwnc ôl-raddedig. Weithiau, gellwch gael lle ar gwrs ôl-raddedig gyda gradd gyntaf mewn unrhyw bwnc. Byddwch cystal â mynd drwy brosbectysau â chrib mân.

Efallai y byddwch am astudio'ch pwnc gradd i lefel uwch neu i arbenigo mewn un rhan ohono. Tra bod graddau cyntaf fel arfer yn fwy cyffredinol, gall cyrsiau ôl-raddedig eich galluogi i arbenigo.

Gall cymhwyster ôl-raddedig fod yn ddymunol neu'n fantais ar gyfer sicrhau mynediad i yrfa. Gall hyn fod yn arbennig o wir lle mae yna lawer o raddedigion yn cystadlu i gael eu derbyn i'r yrfa honno.

Ar gyfer rhai gyrfaoedd, fel arfer bydd rhaid i chi fod â chymhwyster ôl-raddedig i gael mynediad. Byddai enghreifftiau o hyn yn cynnwys gwaith fel seryddwr, cyfreithiwr neu therapydd celf. Bydd rhaid i chi ymchwilio i'r yrfa rydych â diddordeb ynddi i ganfod os bydd angen cymhwyster ôl-raddedig arnoch i gael eich derbyn.

Mae rhai cyrsiau ôl-raddedig yn cynnig llwybr mynediad cyflymach neu 'garlam' ar gyfer nad pobl nad oes ganddynt y radd gyntaf maent ei hangen ar gyfer mynediad i yrfa. Er enghraifft, mae cyrsiau gradd mewn meddygaeth (i fod yn feddyg) fel arfer yn cymryd pum mlynedd i'w cwblhau. Serch hynny, fe all graddedigion ddilyn cyrsiau carlam pedair blynedd er mwyn cymhwyso. Fel arfer byddai angen gradd gyntaf berthynol arnoch i gael mynediad, fel un o'r gwyddorau biolegol, er y gwnaiff rhai cyrsiau dderbyn graddedigion mewn unrhyw bwnc.

Mae peth ariannu ar gael ar gyfer pynciau ôl-raddedig, a bydd rhaid i chi wneud cais am hyn yr un pryd ac yr ymgeisiwch am le ar gyrsiau. Serch hynny, mae'r gystadleuaeth am yr arian yn aml yn chwyrn, felly mae'n bosib na chewch chi gymhorthdal hyd yn oed os cewch chi le ar gwrs.

Siaradwch â'ch tiwtoriaid neu wasanaeth gyrfaoedd y brifysgol er mwyn dysgu am ffynonellau ariannu.

Mae cyrsiau ôl-raddedig un ai wedi eu seilio ar ymchwil (fel Meistr ymchwil, PhD neu MPhil) neu'n cael eu dysgu (fel Meistr wedi ei addysgu).

Ar gwrs ôl-raddedig wedi ei seilio ar ymchwil, fel arfer byddech yn gweithio ar un darn o ymchwil. Byddech yn rhoi hwn i mewn ar ddiwedd y cwrs, a hefyd gorfod traethu yn ei gylch o flaen bwrdd arholi.

Mae cyrsiau wedi eu haddysgu fel arfer yn cynnwys unedau a modiwlau, gyda gwaith cwrs ac arholiadau. Byddech fel arfer yn ysgrifennu traethawd estynedig tua diwedd y cwrs.

Os ydych yn ystyried mynd ymlaen i ddilyn cwrs ôl-raddedig, bydd angen i chi ofyn peth o'r canlynol i'ch hun:

 • Wnaiff y cymhwyster hwn wella fy ngobeithion o gael cyflogaeth?
 • Oes gen i'r ysgogiad i wneud mwy o astudio?
 • A fyddaf i'n gallu dilyn y cwrs os na chaf fy ariannu?
 • Ydw i'n gwneud cwrs arall dim ond er mwyn osgoi gwneud penderfyniad ynglyn â gyrfa?

Gwybodaeth Bellach

Research Funding Guide

Publisher: Arts and Humanities Research Council (AHRC)

Gwefan www.ahrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/Research-Funding-Guide.pdf

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English