Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gadael eich Cwrs Addysg Uwch yn Gynnar

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn trafod beth allwch ei wneud os byddwch yn penderfynu gadael eich cwrs addysg uwch yn gynnar. Efallai eich bod yn ystyried trosglwyddo i gwrs arall, symud i brifysgol neu goleg arall, neu chwilio am swydd.

Cyflwyniad

Bob blwyddyn, am resymau amrywiol, mae rhai myfyrwyr yn penderfynu nad ydyn nhw eisiau (neu nad ydyn nhw'n gallu) dal ati gyda'u cwrs astudio. Mae sawl rheswm yn gwneud i bobl fod eisiau gadael eu cwrs.

Er enghraifft, efallai eu bod:

 • yn sâl
 • ddim yn hoffi eu cwrs neu'r lleoliad lle maen nhw'n astudio
 • wedi newid eu cynlluniau gyrfa
 • yn teimlo hiraeth am eu cartref neu'n teimlo'n unig
 • yn cael anawsterau mewn perthnasoedd personol
 • yn gorfod gofalu am aelod o'u teulu
 • yn poeni am arian
 • yn methu ymdopi â'r gwaith cwrs neu'r arholiadau.

Mae'r rhesymau'n ddiddiwedd ac mae unrhyw un yn gallu bod yn un o'r sefyllfaoedd yma. Mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo fel hyn, yn enwedig yn eu tymor cyntaf.

Peidiwch â chynhyrfu!

Efallai eich bod chi'n teimlo'n fethiant ac eisiau dianc rhag y sefyllfa anodd yma cyn gynted â phosib, ond beth bynnag rydych chi'n ei wneud, peidiwch â chynhyrfu a gwneud penderfyniad brysiog y byddwch chi'n edifar amdano yn nes ymlaen efallai. Daliwch ati i fynd i ddarlithoedd a chwblhau unrhyw aseiniadau gwaith tra rydych chi'n gwneud eich penderfyniadau.

Ceisiwch feddwl yn gadarnhaol a chofiwch, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae digon o bobl a all eich helpu chi, dim ots faint rydych chi'n poeni. Bydd siarad gyda rhywun yn eich helpu chi i feddwl drwy eich problemau a gwneud cynlluniau synhwyrol ar gyfer y dyfodol.

Wedi gwneud hyn, efallai y byddwch chi'n penderfynu dal ati gyda'ch cwrs presennol. Os na, mae gwahanol opsiynau ar gael i chi.

Meddyliwch am yr opsiynau eraill

I ddechrau, mae'n rhaid i chi feddwl a ydych chi eisiau dal ati i astudio. Ydych chi eisiau aros mewn addysg lawn-amser a symud i gwrs arall efallai, cwrs a fydd yn gweddu'n well i chi? Os ydych chi, bydd rhaid i chi ddod o hyd i gwrs arall ac wedyn bydd rhaid i chi roi trefn ar ochr ariannol pethau.

Ydych chi'n teimlo eich bod chi angen seibiant - blwyddyn i ffwrdd, efallai - cyn ailddechrau astudio? Ydych chi eisiau cael swydd, neu sefydlu eich busnes eich hun hyd yn oed? Fe edrychwn ni ar yr opsiynau amrywiol hyn a'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd, ond efallai na fyddan' nhw i gyd yn berthnasol i chi.

Parhau â'ch addysg

Cam un - penderfynwch beth sydd yn bod ar eich cwrs presennol chi

Ydych chi neu unrhyw un arall yn gallu gwneud rhywbeth am y cwrs i'w wella? Weithiau, mae newid bychan yn gallu datrys eich problemau chi, felly cofiwch drafod eich anawsterau gyda thiwtoriaid eich cwrs, eich tiwtor personol neu'r pennaeth adran.

Efallai y gallwch chi gael help os ydych chi ar ôl gyda'ch gwaith, neu i wella eich sgiliau rheoli amser neu astudio. Efallai eich bod chi ar gwrs modiwlaidd a bod posib i chi ddewis opsiynau gwahanol i osgoi pynciau nad ydych chi'n rhy hoff ohonyn nhw. Neu, efallai fod eich cwrs chi'n cael ei gynnig yn rhan-amser neu drwy ddysgu o bell yn lle bod yn llawn-amser, ac efallai y byddai hynny'n gweddu'n well i chi.

Efallai y gallwch chi ddewis cymhwyster gwahanol ar ddiwedd y cwrs, er enghraifft, gradd anrhydedd sengl yn hytrach nag anrhydedd ar y cyd (neu i'r gwrthwyneb); neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (DCU) yn lle gradd.

Cam dau - gofynnwch am gyngor a help fel sy'n briodol

Dyma bobl y gallech chi siarad â nhw:

 • ffrindiau a theulu
 • tiwtoriaid eich cwrs, tiwtor personol neu bennaeth adran
 • y swyddogion addysg a lles yn yr undeb myfyrwyr
 • cynghorydd y myfyrwyr neu'r gwasanaeth cynghori
 • cynghorwyr ariannol y myfyrwyr
 • cynghorwyr gyrfaoedd
 • caplan y brifysgol
 • y swyddog meddygol.

Hefyd, mae gan brifysgolion a cholegau gyngor ac arweiniad ar-lein fel rheol.

Cam pedwar - dewiswch amser da

Meddyliwch yn ofalus am pryd ddylech chi adael neu drosglwyddo. Mae'r rheolau ar gyfer rhoi'r gorau i gwrs neu drosglwyddo i gwrs arall yn llym ac yn anhyblyg yn aml. Mae rheolau hefyd ynghylch cyllid ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol os ydych chi'n gadael cwrs, felly holwch eich prifysgol neu eich coleg am hyn a 'Cyllid Myfyrwyr' Cymru/Lloegr/Gogledd Iwerddon. Hefyd, edrychwch ar y rheolau ar gyfer rhoi rhybudd gadael i'ch llety, a thalu amdano.

Cam pump - gwnewch gais am gwrs arall os ydi hynny'n berthnasol

Byddwch yn ofalus ac yn realistig. Cysylltwch â'ch adran newydd bosib a threfnwch sgwrs anffurfiol gyda nhw. Gwnewch gais, os oes angen, drwy UCAS. Os cewch chi gyfweliad ffurfiol, byddwch yn gadarnhaol am y cwrs newydd.

Cam chwech - credydau ar gyfer cwblhau rhan o gwrs

Os byddwch chi'n gadael cwrs ar ôl cwblhau un neu fwy o fodiwlau/flynyddoedd, holwch a oes posib i chi gael unrhyw gredyd am gwblhau rhan o'r cwrs. Os gallwch chi gael tystysgrif o dan Gynllun Cronni a Throsglwyddo Credydau, mae hyn yn rhoi credydau i chi ar gyfer pob modiwl/blwyddyn sydd wedi'u cwblhau, ac fe all gyfrif tuag at unrhyw gwrs academaidd neu broffesiynol llawn-amser neu ran-amser yn y dyfodol.

Er enghraifft, os ydych chi wedi cwblhau blwyddyn lawn, efallai y gallwch chi ddefnyddio eich credyd i ymgeisio am ail flwyddyn cwrs tebyg mewn prifysgol neu goleg arall.

Cam tri - dewis cwrs newydd

Os ydych chi'n teimlo bod angen newid mwy, fel cwrs neu brifysgol/coleg gwahanol, mae'n rhaid i chi siarad gyda'ch tiwtoriaid. Bydd rhaid i chi eu cael i gytuno cyn trosglwyddo.

Peidiwch â brysio i wneud cais am gwrs arall heb edrych yn ofalus ar eich rhesymau gwreiddiol dros fynd i addysg uwch. Ydi'r rhesymau hyn dal yr un fath? Gofynnwch i chi eich hun:

 • Oes gennych chi'r gallu i gwblhau cwrs addysg uwch, dim ond eich bod chi wedi gwneud camgymeriad a dewis yr un anghywir?
 • Aeth pethau o chwith am nad ydych chi wedi gweithio'n ddigon caled?
 • Wnaeth pobl eraill eich darbwyllo chi neu roi pwysau arnoch chi i ddewis addysg uwch yn y lle cyntaf?
 • Ydi eich syniadau gwreiddiol chi ar gyfer gyrfa dal yr un fath?

Gall newid i gwrs arall yn yr un brifysgol neu goleg fod yn broses eithaf hawdd weithiau, gan ddibynnu ar eich cwrs gwreiddiol chi a phryd rydych chi'n gwneud cais am newid. Mae gan rai cyrsiau ddyddiadau dechrau ym mis Ionawr hefyd nawr, felly efallai y byddai posib i chi newid heb orfod aros tan y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae newid prifysgol neu goleg yn mynd i fod yn broses fwy cymhleth, oherwydd fel rheol bydd yn cynnwys gwneud cais eto drwy UCAS a gadael eich llety. Mae llawer o brifysgolion a cholegau'n rhoi rhestr i chi o'r camau y bydd rhaid i chi eu dilyn.

Y dewis arall efallai ydi gwneud cais i'r Brifysgol Agored, os ydi hwnnw'n opsiwn fyddai'n eich helpu chi.

Cael swydd

Ceir mwy o wybodaeth fanwl ar ganfod swydd neu ddod yn hunangyflogedig mewn erthyglau eraill. Serch hynny, dyma beth arweiniad cyffredinol.

Peidiwch ag adweithio i'r holl flynyddoedd o astudio drwy ruthro i swydd nad ydych chi'n wirioneddol am ei gwneud oni bai ei fod yn fodd tymor byr yn unig i gael rhywfaint o arian. Byddai blwyddyn i ffwrdd i roi trefn ar eich hun, neu i gael profiad gwaith defnyddiol, fel arfer yn dderbyniol gan gyflogwr. Serch hynny, os daliwch yn ôl yn rhy hir byddwch yn debygol o fod yn cystadlu gydag eraill o'ch grwp blwyddyn fydd wedi graddio gyda chymwysterau gwell na chi.

Sicrhewch y gallwch gyflwyno 'gadael y cwrs yn gynnar' fel cam cadarnhaol i ddarpar gyflogwr. Byddant am weld eich bod wedi'ch ysgogi a chyda diddordeb yn y gwaith rydych yn ymgeisio i'w wneud.

Oedd gennych yrfa mewn golwg pan ddewisoch eich cwrs yn wreiddiol? Ydych chi'n dal am wneud hynny? Mae yna yrfaoedd y gallwch gael mynediad iddynt (ar lefel is) gyda Lefelau A a pharhau i astudio'n rhan-amser am gymhwyster proffesiynol wrth weithio. Neu, fe allech benderfynu ail-gynnig drwy UCAS y flwyddyn ganlynol.

Trafodwch eich sefyllfa gyda'ch cynghorwyr gyrfaoedd yn y brifysgol neu'r coleg a/neu gyda'ch cwmni gyrfaoedd lleol neu ganolfan cyngor ac arweiniad. Gallant:

 • roi gwybodaeth i chi ynglyn â swyddi a gyrfaoedd
 • ddangos i chi sut i ddefnyddio rhaglenni arweiniad cyfrifiadurol
 • rhoi cyngor ynglyn â sut i lenwi ffurflenni cais
 • dweud wrthych am gynlluniau hyfforddiant
 • eich cynorthwyo i ganfod swyddi gwag.

Fe all asiantaethau cyflogaeth preifat hefyd eich cynorthwyo i ganfod gwaith addas.

Edrychwch am swyddi gwag yn y papurau newydd ac mewn cylchgronau arbenigol; gellwch ganfod y rhain yn eich llyfrgell leol. Gellwch hefyd ysgrifennu at gwmnïau 'ar hap' yn holi a oes ganddynt unrhyw swyddi addas; sicrhewch eich bod yn amgáu CV rydych wedi ei baratoi'n ofalus gyda llythyr eglurhaol wedi ei anelu at y sefydliad yr ydych yn ysgrifennu ato.

Cofrestrwch yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol fel rhywun sydd ar gael i weithio fel y gallwch hawlio budd-daliadau os bydd eu hangen arnoch.

Pan fyddwch yn ennill mwy na rhyw swm penodol, bydd raid i chi ddechrau ad-dalu unrhyw fenthyciad i fyfyrwyr i chi ei dderbyn.

Os ydych yn ystyried dechrau eich busnes eich hun a bod yn hunangyflogedig, cewch gyngor o nifer o fannau. Lle da i ddechrau ydy gwefan y llywodraeth GOV.UK - gwelwch 'Setting up' yn yr adran 'Businesses and Self-Employed'.

Ymysg ffynonellau eraill o gyngor ac arweiniad mae:

 • Canolfan Byd Gwaith
 • Cyllid a Thollau EM
 • gwasanaeth gyrfaoedd
 • Asiantaeth Menter
 • banciau.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Leaving Your Course

Publisher: Graduate Prospects

Ffôn 0161 277 5200

E-bost enquiries@prospects.ac.uk

Gwefan www.prospects.ac.uk/features_leaving_your_course.htm

Businesses and Self-Employed

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk/browse/business

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English