Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Penderfyniadau Safon UG a Safon Uwch

Crynodeb

Mae’r erthygl hon yn ystyried yr amrywiaeth o gyrsiau Safon Uwch Atodol a Safon Uwch sydd ar gael. Mae’n trafod y pethau y bydd angen i chi eu hystyried cyn dewis eich pynciau.

Cyflwyniad

Wrth ddewis cyrsiau, mae'n rhaid i chi ystyried nifer o bethau, gan gynnwys:

  • y mathau o gyrsiau a phynciau sydd ar gael
  • lle gallwch chi astudio
  • eich diddordebau a'ch gallu
  • eich syniadau o ran gyrfa ac addysg uwch

Lefel A ac AS

Mae cyrsiau lefel A ac AS yn gyrsiau sy'n gofyn am astudio pynciau unigol yn fanwl. Weithiau rydych chi'n cael eich asesu drwy arholiad yn unig ond mae eraill yn cynnwys asesu gwaith cwrs hefyd. Byddwch yn cael gradd sydd rhwng A* - E ar ddiwedd y cwrs.

Dewis cyrsiau

Bydd rhaid i chi gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch chi am yr opsiynau sydd ar gael a meddwl am bob un o ran beth sydd fwyaf addas i chi.

Os oes gennych chi syniadau ar gyfer gyrfa neu addysg uwch, holwch pa fathau o gymwysterau sy'n dderbyniol. Er enghraifft:

  • ydi un math o gymhwyster yn cael ei ffafrio ar draul un arall?
  • A fyddai cymysgedd o gymwysterau'n dderbyniol?

Hefyd mae'n rhaid i chi feddwl a ydych chi'n debygol o gael y cymwysterau rydych chi eu hangen ar gyfer y gyrfaoedd neu'r cyrsiau.

Gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd digon o bynciau ar gyfer eich syniadau am yrfa neu gwrs yn y dyfodol, ond dim gormod fel bod eich graddau'n dioddef o bosib. Fe all fod o help trafod hyn gyda'ch athrawon.

Gofynion mynediad

Holwch am ofynion mynediad y cyrsiau rydych chi'n ystyried gwneud cais amdanyn nhw. Ar gyfer y cyrsiau lefel uwch, mae'n debygol y bydd rhaid i chi gael o leiaf 4TGAU gradd C neu uwch, neu gyfatebol. Er hynny, mae rhai ysgolion a cholegau'n gofyn am fwy.

Ydych chi'n debygol o fodloni'r gofynion mynediad neu oes raid i chi wneud cais am gyrsiau tebyg ond gyda gofynion mynediad is? Mae'n haws gwneud cais am fwy o gyrsiau nawr a'u gwrthod nhw'n nes ymlaen na gwneud ceisiadau ar ôl cael eich canlyniadau blwyddyn 11.

Dewis pynciau

Meddyliwch am y pynciau rydych chi'n mwynhau eu hastudio, pynciau rydych chi'n gwneud yn dda ynddyn nhw ar hyn o bryd, a diddordebau cysylltiedig â phynciau newydd nad oeddent ar gael i chi fel rhan o'ch cwrs TGAU.

Ceisiwch gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch chi am bob pwnc penodol rydych chi'n ei ystyried drwy edrych ar brosbectws yr ysgol a'r coleg, a thrwy fynd i ddyddiau agored ysgolion a cholegau. Meddyliwch sut bwnc ydi pob un i'w hastudio.

Ystyriwch ddulliau asesu pob pwnc. Er enghraifft, mae rhai pynciau'n seiliedig ar arholiadau ysgrifennu traethodau yn bennaf; mae gan eraill arholiadau aml-ddewis a /neu asesiadau ymarferol.

Hefyd, cofiwch feddwl am ddulliau asesu'r cyfuniad o bynciau rydych chi'n eu hystyried. Er enghraifft, 'fyddech chi'n gallu ymdopi â thri phwnc traethodau yn bennaf neu dri phwnc ymarferol yn bennaf?

Peidiwch â gadael i'ch graddau unigol chi fod y ffactor bwysicaf wrth i chi wneud eich dewis terfynol am y pynciau i'w cymryd. Meddyliwch fwy am y pwnc y byddech chi'n ffafrio ei astudio a hefyd eich perfformiad yn ystod y flwyddyn, nid dim ond y canlyniad terfynol.

Celfyddydau

Gall y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol a phynciau dyniaethol arwain at ystod eang o yrfaoedd gan gynnwys gyrfaoedd gweinyddol, busnes a chreadigol.

Ieithoedd

Os ydych chi'n meddwl parhau gyda ieithoedd mewn addysg uwch, gall fod yn ddefnyddiol cymryd dwy iaith fel lefel A. Er hynny, dydi hyn ddim yn hanfodol. Mae posib dechrau gyda rhai ieithoedd o'r dechrau un ar lefel addysg uwch, os oes gennych chi o o leiaf un iaith fodern fel lefel A.

Hefyd, dylai ail iaith ar lefel TGAU neu lefel AS ehangu eich cyfleoedd chi o ran gwneud dewisiadau am addysg uwch.

Mae ieithoedd yn gallu bod yn ddefnyddiol ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd, gan gynnwys gyrfaoedd cyfreithiol, gwyddonol a busnes. Maen nhw'n ategu pynciau eraill hefyd, fel Llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg neu Hanes.

Pynciau cyfarwydd i chi

Y fantais o ddewis pwnc rydych chi'n ei astudio eisoes ydi eich bod chi'n gwybod pa mor dda ydych chi yn y pwnc hwnnw, a faint rydych chi'n ei hoffi. Ond byddwch yn ofalus; mae rhai cyrsiau'n gallu bod yn wahanol i'r rhai rydych chi wedi'u hastudio hyd yma. Mae Mathemateg Lefel A yn wahanol iawn i'r cwrs TGAU rydych chi wedi'i wneud. Holwch eich athrawon pwnc unigol am hyn.

Pynciau newydd

Fe allwch chi ddechrau rhai pynciau o'r dechrau, naill ai am nad oeddent ar gael neu am eich bod wedi dewis peidio â'u cymryd nhw ar lefel TGAU. Os ydych chi'n meddwl am gymryd pwnc newydd, bydd rhaid i chi dreulio rhywfaint o amser yn dysgu am y pwnc a sut gwrs mae'n ei gynnig.

Byddwch yn ofalus ynghylch cymryd pynciau newydd, llai traddodiadol, yn unig oherwydd fe all hyn gyfyngu ar yr amrywiaeth o yrfaoedd neu gyrsiau sy'n agored i chi yn y dyfodol.

Perthnasu pynciau i yrfaoedd

Meddyliwch pa bynciau sy'n angenrheidiol ar gyfer gyrfaoedd neu gyrsiau penodol.

Os ydych chi'n gwybod pa yrfa rydych chi eisiau ei dilyn, edrychwch pa bynciau fydd arnoch chi eu hangen. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfaoedd amrywiol, gwnewch nodyn ar bapur o'r pynciau fydd arnoch chi eu hangen ar gyfer pob gyrfa. Wedyn, gwnewch restr o'r rhai y byddech chi eu hangen er mwyn cadw naill ai'r mwyafrif neu'r pwysicaf o'r syniadau gyrfaol sy'n agored i chi.

Os nad ydych chi'n hoffi'r pynciau ar eich rhestr, meddyliwch yn ofalus a fyddech chi'n hoffi gyrfa gysylltiedig â'r pynciau hynny. Hefyd, bydd rhaid i chi feddwl a ydych chi'n debygol o ennill y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y gyrfaoedd hyn.

Byddwch yn ofalus rhag cyfyngu eich dewisiadau i weddu i un gyrfa, oherwydd fe allai hynny achosi problemau os byddwch chi'n newid eich meddwl yn nes ymlaen.

Os nad oes gennych chi unrhyw syniadau penodol ar gyfer gyrfa neu gwrs, ceisiwch ddewis pynciau sy'n cyd-fynd â'i gilydd yn dda ac a fydd yn cadw eich opsiynau chi'n agored yn y dyfodol (ond dim ond os ydi'r pynciau yma o ddiddordeb i chi!)

Gwyddorau

Os ydych am gadw'n agored y dewis o yrfa wyddonol bydd angen i chi ddal mewn cof bod y rhan fwyaf o raddau gwyddonol, ac o'r herwydd gyrfaoedd, yn mynnu eich bod gyda dwy neu fwy o Lefelau A mewn pynciau gwyddonol. Bydd angen i chi hefyd i sicrhau bod y pynciau gwyddonol i chi eu dewis yn dderbyniol ar gyfer y cyrsiau neu'r gyrfaoedd penodol rydych yn eu hystyried.

I ehangu eich addysg, dylech ystyried cyferbynnu’r pynciau gwyddonol gyda, er enghraifft, bynciau celf neu'r dyniaethau, neu iaith.

Dewis lle i astudio

Ar ôl i chi ddewis y cwrs yr hoffech chi ei wneud, edrychwch ble gallwch chi ei astudio. Mae canolfannau'r cyrsiau'n cynnwys chweched dosbarth mewn ysgol, colegau chweched dosbarth a cholegau addysg bellach.

Ewch i ddyddiau neu nosweithiau agored colegau i weld sut lefydd ydyn nhw eich hun. Os yn bosib, siaradwch gyda'r staff a'r myfyrwyr i gael gwybod sut gyrsiau ydi rhai cyrsiau penodol a faint o gefnogaeth fyddwch chi'n ei chael.

Ystyriwch y gwahaniaethau rhwng chweched dosbarth yn yr ysgol a choleg. Yn aml iawn mae'n syniad da gwneud rhestr o fanteision ac anfanteision pob chweched dosbarth a choleg yn eich ardal chi. Bydd gwneud hyn yn eich helpu chi i weld pa un sydd fwyaf addas i chi.

Cael lle mewn Addysg Uwch

Os ydych chi'n bwriadu symud ymlaen i Addysg Uwch, holwch am ofynion mynediad y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Wedyn fe allwch chi ddewis eich pynciau gan feddwl am y nod yma.

Meddyliwch am y canlynol:

  • faint o bynciau sydd raid i chi eu cymryd?
  • ydi'r cwrs yn gofyn i chi gymryd pynciau penodol?
  • ydych chi'n debygol o gael y graddau gofynnol?

Os ydych chi'n gwybod pa gwrs addysg uwch rydych chi eisiau ei ddilyn, holwch pa fathau o gymwysterau fydd arnoch chi eu hangen a pha bynciau. Bydd gwefan UCAS neu wefannau'r prifysgolion unigol yn rhoi'r wybodaeth yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyrsiau amrywiol, gwnewch nodyn o ofynion mynediad pob un. Wedyn gwnewch restr o'r cymwysterau neu'r pynciau angenrheidiol i chi er mwyn cadw naill ai fwyafrif y syniadau am gyrsiau, neu'r un pwysicaf, yn agored i chi.

Os nad ydych chi'n hoffi'r pynciau ar eich rhestr, meddyliwch yn ofalus ynghylch a fyddech chi'n hoffi cwrs cysylltiedig â'r pynciau yma. Hefyd, bydd rhaid i chi feddwl a ydych chi'n debygol o fodloni gofynion mynediad y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Dylai eich athrawon allu rhoi rhyw syniad i chi o ba mor dda wnewch chi yn eich cwrs lefel A.

Pobl sy'n gallu eich helpu chi

Mae llawer o bobl yn gallu eich helpu chi i wneud eich dewisiadau. Fe all athrawon ddweud wrthych chi am y cyrsiau a pha mor dda maen nhw'n meddwl y gwnewch chi mewn pynciau penodol.

Os oes cynghorydd gyrfaoedd ar gael drwy eich ysgol neu eich coleg, bydd yn gallu eich helpu chi. Fe all ffrindiau a rhieni roi cyngor i chi hefyd, efallai. Er hynny, byddwch yn ofalus wrth gymryd cyngor. Efallai bod gan bobl eu rhesymau eu hunain dros fod eisiau i chi ddewis pynciau penodol.

Yn y diwedd, chi biau'r dewis o ran y pynciau rydych chi am eu hastudio fel cwrs lefel A. Meddyliwch yn ofalus ac ystyriwch yr opsiynau i gyd yn yr erthygl yma.

Gwybodaeth Bellach

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Choosing Your A Levels

Author: Cerys Evans Publisher: Trotman

Gwefan www.careerpilot.org.uk/information/a-levels/choosing-your-a-levels-what-you-need-to-consider

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English