Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Ceisiadau Colegau Meddygol

Crynodeb

Mae 'Ceisiadau Ysgol Feddygol' yn edrych ar ofynion mynediad ysgolion meddygol prifysgolion. Dyma lle byddech yn mynd i astudio gradd mewn meddygaeth, i fod yn Feddyg.

Mae'r erthygl yn ymwneud â sut i wneud cais ar gyfer cyrsiau, ynghyd â'r nodweddion a'r sgiliau personol y mae tiwtoriaid derbyn yn chwilio amdanynt mewn ymgeiswyr.

Cyflwyniad

Meddygaeth yw un o'r cyrsiau hiraf a drutaf y gallwch ei wneud yn y brifysgol, felly mae'n hanfodol eich bod yn barod i ymrwymo i gwblhau'r cwrs.

Mae cystadleuaeth gref am leoeodd. Mae ysgolion meddygol yn ystyried safon gwaith academaidd ymgeiswyr, eu nodweddion personol a thystiolaeth o'u hymrwymiad i feddygaeth.

Fel arfer mae gradd mewn meddygaeth yn cymryd pum mlynedd i'w gwblhau.

Safonau academaidd

Mae'n anodd cael lle mewn ysgol feddygol, felly fel arfer bydd angen graddau uchel arnoch mewn TGAU a Safon Uwch.

Mae'r gofynion derbyn yn amrywio rhwng ysgolion meddygol gwahanol ond fel arfer bydd angen tair Safon Uwch arnoch. Mae cemeg fel arfer yn hanfodol, ac o leiaf un Safon Uwch arall mewn gwyddoniaeth neu fathemateg. Mae llawer o brifysgolion yn gofyn am fioleg. Mae llawer o ysgolion yn derbyn celf, iaith neu bwnc dyniaethau fel y drydedd Safon Uwch.

Ar lefel TGAU, mae Saesneg a mathemateg fel arfer yn hanfodol. Rhaid i'r graddau TGAU fod rhwng A* - C neu 5 - 9 (gallai ysgolion fynnu graddau A - B neu 6 - 9).

Ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion meddygol prifysgolion, bydd angen i chi sefyll prawf derbyn, yn ogystal â gwneud cais drwy UCAS. Un o'r profion yw'r Prawf Derbyn Biomeddygol (BMAT). Bydd angen i chi gymryd y prawf hwn os ydych chi'n gwneud cais i fynd i Brifysgol Caergrawnt, Coleg Imperial Llundain, Prifysgol Rhydychen neu Goleg Prifysgol Llundain.

Defnyddir Prawf Gallu Clinigol y DU (UKCAT) yn y broses ddethol ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion meddygol. Nid yw'n brawf o wybodaeth, ond mae'n sicrhau bod gennych y gallu meddyliol, yr agwedd a'r ymddygiad proffesiynol i fod yn Feddyg. Os ydych yn gwneud cais i ysgol feddygol sy'n defnyddio UKCAT, dylech yn ddelfrydol sefyll y prawf cyn gwneud cais i'r ysgol drwy UCAS. Ewch i wefan UKCAT i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd angen i chi sefyll y Prawf Derbyniadau Ysgolion Meddygol i Raddedigion (GAMSAT UK) os ydych yn gwneud cais am gyrsiau meddygaeth pedair blynedd penodol i raddedigion (gweler 'Derbyn Graddedigion'). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GAMSAT.

Safonau Uwch heblaw am wyddoniaeth ac ehangu mynediad

Mae nifer fach o ysgolion meddygol prifysgolion yn rhedeg blwyddyn 'cyn-feddygol' neu 'sefydlu' i fyfyrwyr nad oes ganddynt Safonau Uwch mewn gwyddoniaeth, sydd fel arfer yn angenrheidiol. Dylech gysylltu ag ysgolion meddygol unigol i ofyn am y gofynion mynediad. Mae cystadleuaeth frwd am leoedd.

Mae cyrsiau 'ehangu mynediad' chwe blynedd yn annog mwy o bobl i astudio meddygaeth. Mae'r rhain ar gael mewn nifer fach o brifysgolion. Mae'r gofynion mynediad yn amrywio: er enghraifft, gallent ond fod ar gael i bobl o ardaloedd difreintiedig penodol. Er bod y gofynion mynediad academaidd yn is nag ar gyfer graddau pum mlynedd, mae myfyrwyr yn dysgu'r un pynciau, gyda'r un manylder. Mae'r flwyddyn ychwanegol yn golygu y ceir mwy o gymorth a chyfradd ddysgu arafach. Cysylltwch â Chymdeithas Feddygol Prydain i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad oes gennych y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs gradd meddygaeth, gallai fod yn bosibl i chi ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad i Feddygaeth.

Cymwysterau eraill

Ymysg y dewisiadau amgen i Safon Uwch mae Diploma'r Fagloriaeth Rhyngwladol a Bagloriaeth Ewrop.

Mae rhai ysgolion meddygol yn derbyn Gwobrau Cenedlaethol BTEC lefel 3 a chymwysterau tebyg eraill. Fodd bynnag, fel arfer bydd prifysgolion yn derbyn y rhain ochr yn ochr â gwyddoniaeth academaidd penodol Safon Uwch, yn hytrach nag yn eu lle. Dylech ddarllen gwefan y coleg/brifysgol yn ofalus.

Mynediad graddedigion

Mae nifer fach o brifysgolion yn rhedeg cyrsiau gradd meddygaeth carlam i raddedigion, sy'n para pedair blynedd.

Fel arfer bydd angen gradd dosbarth cyntaf arnoch mewn pwnc perthnasol, megis gwyddoniaeth, ond mae rhai prifysgolion yn derbyn graddedigion sydd â gradd dosbarth cyntaf mewn unrhyw bwnc.

Mae gwefan Cymdeithas Feddygol Prydain yn rhestru ysgolion meddygol prifysgolion sy'n cynnig cyrsiau carlam i raddedigion; 'Dod yn feddyg: mynediad yn 2013'.

Rhinweddau personol a sgiliau

Mae rhinweddau personol yn bwysig iawn. Mae ysgolion meddygol yn seilio eu proses ddethol ar gyflawniadau academaidd ymgeiswyr, ond hefyd ar eu rhinweddau personol, sy'n cael eu barnu o'r datganiad personol a geirdaon ar y ffurflen UCAS. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn cyfweld ag ymgeiswyr. Er mwyn bod yn Feddyg, bydd arnoch angen y canlynol:

  • consyrn am bobl, a diddordeb ynddynt. Rhaid i feddygon allu rhoi cymorth, cyngor a sicrwydd, yn ogystal â thriniaeth feddygol
  • diddordeb a gallu gwyddonol, yn arbennig cemeg a bioleg
  • parodrwydd i wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau trwy gydol eich gyrfa
  • sgiliau cyfathrebu i esbonio pethau a rhoi cyngor clir
  • meddwl chwilfrydig
  • sgiliau datrys problemau
  • y gallu i fod yn bwyllog ac i wneud penderfyniadau rhesymegol, yn aml wrth weithio dan bwysau
  • cryfder emosiynol i ddelio â sefyllfaoedd anodd
  • y gallu i gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau. Hefyd, rhaid i chi allu cydnabod cyfyngiadau eich gwybodaeth a'ch sgiliau, a gwybod pryd i atgyfeirio claf at arbenigwr
  • sgiliau cadw cofnodion a chyfrifiadura

Profiad gwaith

Bydd angen i chi ddangos cymhelliant a dealltwriaeth o'r hyn y mae gwaith fel meddyg yn ei olygu. Mae profiad gwaith, fel cysgodi Meddygon a staff gofal iechyd eraill, neu, o bosibl, weithio mewn amgylchedd gofal (cartref gofal er enghraifft) yn hanfodol i gael mynediad i ysgol feddygol. Mae'n anodd dweud faint o brofiad gwaith sy'n ddigon – mae ansawdd y profiad yn bwysicach, ynghyd â'ch gallu i ystyried a myfyrio ar yr hyn a brofwyd gennych. Mae tua 60 o arbenigeddau meddygol, felly mae profiadau amrywiol yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, yn aml mae prifysgolion yn cydnabod bod sicrhau profiad mewn ysbytai a meddygfeydd Meddygon Teulu yn anodd. Os na allwch gael profiad gwaith meddygol, dylech chwilio am brofiad perthnasol arall, er enghraifft fel Cynorthwyydd Gofal neu wirfoddolwr mewn cartref nyrsio neu gartref preswyl, fel gwirfoddolwr mewn ysbyty, neu trwy weithio mewn canolfan adsefydlu cyffuriau. Bydd hefyd angen i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o ofynion y cwrs. Mae cyrsiau meddygol yn hirach o lawer na'r rhan fwyaf o gyrsiau eraill ym maes addysg uwch: mae angen llawer iawn o astudio.

Dewis cwrs

Ar gwrs meddygaeth traddodiadol, bydd myfyrwyr yn treulio'r ddwy flynedd gyntaf mewn 'astudiaeth cyn-glinigol' o'r gwyddorau meddygol sylfaenol.

Bydd y tair blynedd ddilynol o astudiaethau 'clinigol' yn golygu cyfnodau o ymarfer clinigol ar wardiau ysbytai ac yng nghlinigau meddygon teulu, yn ogystal â darlithoedd ar bob agwedd o ymarfer meddygol.

Serch hynny, mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion bellach gyrsiau integredig. Cyfuna'r rhain ddysgu academaidd a lleoliadau clinigol gydol pum mlynedd y cwrs.

Dylech archwilio prosbectysau a meddwl yn ofalus am y math o gwrs y bysa orau gennych.

Y Drefn Ymgeisio

Bydd angen i chi ymgeisio trwyUCAS. Dylech nodi mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Hydref – yn gynharach nag ar gyfer mathau eraill o gyrsiau. Mae'r ffurflen UCAS yn caniatáu i ymgeiswyr nodi pum prifysgol o'u dewis, er mai dim ond pedair o'r rhain all fod yn ysgolion meddygaeth prifysgolion. Dylech ddefnyddio'r dewis arall fel 'dewis wrth gefn', rhag ofn na fydd yr un o'r ysgolion meddygaeth yn eich derbyn (sicrhewch y byddech yn wirioneddol am ddilyn y cwrs hwn rhag ofn na fyddwch yn gallu ymgymryd â gradd mewn meddygaeth). Ni fydd ymgeisio am gyrsiau nad ydynt yn rhai meddygol yn eich rhoi dan anfantais o ran cael eich derbyn i ysgol feddygaeth prifysgol. Pan fyddwch yn gwneud eich pedwar dewis, mae'n ddoeth peidio â chyfyngu'r rhestr i'r ysgolion meddygaeth mwyaf poblogaidd, sy'n debygol o fod â'r gofynion mynediad academaidd uchaf.

Problemau iechyd

Os oes gennych glefyd trosglwyddadwy difrifol fel HIV, hepatitis B neu hepatitis C, ni ddylai hynny eich rhwystro rhag astudio meddygaeth. Fodd bynnag, gallai effeithio ar y math o Feddyg y byddwch chi yn y pen draw. Nid oes hawl gan fyfyrwyr/Meddygon â chlefydau trosglwyddadwy difrifol berfformio gweithdrefnau a allai arwain at gysylltiad (EPP). Mae'r rhain yn cynnwys risg o basio'r clefyd i'r claf. Fodd bynnag, nid yw'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr meddygol gyflawni EPP. Ceir rhagor o wybodaeth a chyngor ar wefan Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA).

Dewisiadau hyfforddiant a gyrfaol pellach

Ar ôl graddio o'ch cwrs gradd, bydd angen arnoch i gwblhau Blwyddyn Sylfaen 1 (F1). Bwriad F1 ydy'ch galluogi i adeiladu ar y wybodaeth a'r medrau ichi eu hennill yn ystod eich cwrs gradd. Byddwch yn cymhwyso ar gyfer eich cofrestru'n llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol unwaith ichi gwblhau F1 yn llwyddiannus.

Mae Blwyddyn Sylfaen 2 (F2) yn parhau â'ch hyfforddiant cyffredinol mewn meddygaeth a hefyd yn edrych ar ystod o arbenigaethau a fedr gynnwys meddygaeth teulu. Erbyn diwedd F2, dylech allu dangos eich bod yn gymwys mewn meysydd fel trin cleifion sy'n ddifrifol wael.

Ar ôl cwblhau F2 yn llwyddiannus, cewch hyfforddiant mewn maes arbenigol o feddygaeth neu mewn meddygaeth teulu. Bydd hyd yr hyfforddiant hwn yn dibynnu ar y maes ichi ei ddewis - er enghraifft, bydd hyfforddiant ar gyfer meddyg teulu yn cymryd tair blynedd, tra i hyfforddiant llawfeddygaeth gyffredinol gymryd wyth mlynedd.

Gwybodaeth Bellach

British Medical Association (BMA)

Cyfeiriad BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP

Ffôn 020 7387 4499

Gwefan bma.org.uk

British Medical Association (BMA) Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad 16 Cromac Place, Cromac Wood, Ormeau Road, Belfast BT7 2JB

Ffôn 028 9026 9666

E-bost BMANorthernIreland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

Ffôn 0161 8557409

E-bost ukcatcustomerservices@pearson.com

Gwefan www.ukcat.ac.uk

Money 4 MedStudents

Cyfeiriad 24 King's Road, Wimbledon, London SW19 8QN

Ffôn 020 8545 8443

E-bost jkubale@rmbf.org

Gwefan www.money4medstudents.org

British Medical Association (BMA) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 14 Queen Street, Edinburgh EH2 1LL

Ffôn 0131 2473000

E-bost BMAScotland@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

British Medical Journal (BMJ)

Gwefan www.bmj.com

Getting into Medical School 2014 Entry

Author: Simon Horner Publisher: Trotman

The Essential Guide to Becoming a Doctor

Authors: Adrian Blundell, Richard Harrison, Benjamin W. Turney Publisher: Wiley-Blackwell

British Medical Association (BMA) Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad 5th Floor, 2 Caspian Point, Caspian Way, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4DQ

Ffôn 029 2047 4646

E-bost BMAWales@bma.org.uk

Gwefan bma.org.uk

UCAS

Cyfeiriad Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire GL52 3LZ

Ffôn 0871 4680468

E-bost enquiries@ucas.ac.uk

Gwefan www.ucas.ac.uk

Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT)

Ffôn 020 3829 5924

E-bost unitedkingdom@acer.org

Gwefan www.gamsatuk.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English