Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Gyrfaoedd mewn Seicoleg

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn ymwneud â'r swyddi canlynol:

  • Seicolegydd Clinigol
  • Seicolegydd Addysg
  • Seicolegydd Galwedigaethol.

Crynodebau byrion yn unig ydy'r swydd ddisgrifiadau. Argymhellir eich bod yn ymchwilio ymhellach i unrhyw swyddi sydd o ddiddordeb i chi.

Cyflwyniad

Mae seicolegwyr yn astudio sut bydd pobl yn meddwl ac yn ymddwyn. Byddan nhw’n ystyried pob agwedd o ymddygiad a’r meddyliau a’r teimladau sy’n ein gwneud yn unigolion.

Bydd seicolegwyr yn defnyddio eu dealltwriaeth i helpu pobl i ddatrys problemau, goresgyn anawsterau a gwella eu bywydau. Mae llawer o seicolegwyr yn gweithio ym maes gwasanaethau iechyd ac addysg, ond gellir eu canfod mewn amrywiaeth helaeth o feysydd eraill hefyd.

Ystyr seicotherapi yw trin anawsterau emosiynol a phroblemau iechyd meddwl gan ddefnyddio dulliau seicolegol.

Pa fathau o seicolegwyr sy'n bodoli?

Seicolegydd Addysg

Mae Seicolegwyr Addysg yn astudio ac yn trin problemau dysgu, ymddygiad ac emosiynol plant a phobl ifanc. Mae’r problemau’n cynnwys anableddau dysgu, trafferthion wrth ddarllen ac ysgrifennu ac ymddygiad heriol.

Mae seicolegwyr addysg yn asesu achos drwy siarad â, ac arsylwi, plant gartref ac yn yr ysgol. Maen nhw’n arwain plentyn drwy brofion a thechnegau asesu ac yn cynllunio ffyrdd o helpu, megis cwnsela, sesiynau therapi teuluol a gwahanol dechnegau dysgu.

Mae seicolegwyr hefyd yn gweithio gyda rhieni a phobl broffesiynol sydd â rhan mewn gofal plant ac addysg, er enghraifft, eu hyfforddi mewn dulliau o gefnogi plant gydag anableddau dysgu neu sut i drin ymddygiad heriol.

I gofrestru fel Seicolegydd Addysg Siartredig, mae'n rhaid i chi, fel arfer, gael gradd gyntaf mewn Seicoleg sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hynny’n cael ei ddilyn gan hyfforddiant a phrofiad ôl-radd.

Seicolegydd Clinigol

Mae seicolegwyr clinigol yn defnyddio eu gwybodaeth o seicoleg i helpu pobl sydd ag un neu fwy o broblemau iechyd meddwl. Er enghraifft, mae’n nhw’n gallu gweithio gyda phobl sydd ag anableddau dysgu, anhwylderau bwyta, iselder, pryder, ymddygiad heriol neu broblemau emosiynol.

Cyn dechrau ar unrhyw driniaeth, mae seicolegwyr yn defnyddio eu gwybodaeth a theori i asesu anghenion, gallu ac ymddygiad eu cleifion. Gallai triniaeth gynnwys cwnsela, , seicotherapi neu reoli stres.

I gofrestru fel Seicolegydd Clinigol Siartredig, mae'n rhaid i chi, fel arfer, gael gradd gyntaf mewn seicoleg sy’n cyfarfod â gofynion Cymdeithas Seicolegol Prydain. Yna, bydd yn rhaid i chi gwblhau tair blynedd o hyfforddiant ôl-radd sydd wedi’i achredu gan y Gymdeithas.

Seicolegydd Galwedigaethol

Mae seicolegwyr galwedigaethol yn cymhwyso eu gwybodaeth o seicoleg ar gyfer y gweithle. Maen nhw’n edrych ar sut mae pobl yn ymddwyn ac yn perfformio a sut y mae hynny’n effeithio ar y sefydliad y maen nhw’n gweithio iddo. Maen nhw’n ceisio gwella effeithiolrwydd a boddhad mewn swydd ledled y sefydliad.

Wrth recriwtio a dewis staff, mae seicolegwyr galwedigaethol yn awgrymu ffyrdd o nodi a denu ymgeiswyr gyda’r sgiliau a’r gallu iawn ar gyfer swydd benodol. Gyda staff presennol, maen nhw'n gallu gwell perfformiad unigolion drwy ddatblygu technegau hyfforddi a gwerthuso.

Wrth weithio ym maes newid sefydliadol, efallai y bydd seicolegwyr galwedigaethol yn helpu i baratoi strwythur staff neu strwythur rheolwyr newydd, neu ddelwedd newydd ar gyfer cwmni,.

I gofrestru fel Seicolegydd Galwedigaethol Siartredig, bydd yn rhaid i chi, fel arfer, fod â gradd achrededig mewn Seicoleg ac yna gymhwyster ôl-radd a chyfnod o ymarfer o dan arolygaeth.

Mathau eraill o Seicolegydd Siartredig

Mae seicolegwyr iechyd yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u dulliau seicolegol i astudio ymddygiad sy’n berthnasol i ofal iechyd. Er enghraifft, efallai y byddan nhw’n ymchwilio i paham a pha bryd y mae pobl yn gofyn am help proffesiynol, beth allai fod yn eu rhwystro rhag cydymffurfio â meddyginiaeth a sut y maen nhw'n dygymod â salwch.

Mae seicolegwyr iechyd yn gweithio, fel arfer, mewn prifysgolion, ysgolion meddygol a’r gwasanaeth iechyd.

Mae seicolegwyr cwnsela’n helpu pobl i wella eu canfyddiad o les, yn helpu i dawelu eu hargyfyngau ac i wella eu gallu i ddatrys problemau. Gallai seicolegwyr cwnsela weithio gydag unigolion, grwpiau neu deuluoedd. Mae rhai’n gweithio’n breifat, eraill mewn meddygfeydd meddygon teulu, sefydliadau cwnsela ac mewn sefydliadau academig.

Mae seicolegwyr fforensig yn rhoi tystiolaeth mewn llysoedd barn, mewn tribiwnlysoedd ac i baneli sy’n adolygu carcharorion. Maen nhw’n helpu troseddwyr i ddeall eu hymddygiad ac i beidio ag aildroseddu pan maen nhw’n cael eu rhyddhau. Mae rhai seicolegwyr fforensig â rhan mewn rheoli carchardai ac eraill yn gweithio gyda dioddefwyr troseddau.

Mae seicolegwyr fforensig yn gweithio mewn carchardai, canolfannau cadw ieuenctid, unedau arbennig ac mewn ysbytai diogel rhanbarthol.

Gwybodaeth Bellach

British Psychological Society (BPS)

Cyfeiriad St Andrews House, 48 Princess Road East, Leicester LE1 7DR

Ffôn 0116 2549568

E-bost enquiries@bps.org.uk

Gwefan www.bps.org.uk

Getting into Psychology Courses

Author: Maya Waterstone Publisher: Trotman

Gwefan www.topuniversities.com/courses/psychology/guide

Psychologist Appointments

Publisher: British Psychological Society (BPS)

Ffôn 01223 378 051

E-bost kai.theriault@cpl.co.uk

Gwefan www.psychapp.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English