Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Steil Personoliaeth (Cod Holland)

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn ystyried Model Holland (Mathau o Bersonoliaeth).

Beth yw Model Holland?

Gall Codau Holland ddweud wrthych am y math o bersonoliaeth sydd gennych. Gall pobl feddu ar nodweddion mwy nag un math o bersonoliaeth. Mae pob math o bersonoliaeth yn tueddu i arddangos rhai diddordebau, gwerthoedd a nodweddion penodol. Ond mae llawer o bobl yn arddangos nodweddion mwy nag un math o bersonoliaeth. Mae'n bosibl y bydd gennych nodweddion un Cod Holland yn bennaf, neu gallai fod gennych gyfuniad o nodweddion dau neu dri Cod Holland. Mae modd mapio'r rhan fwyaf o yrfaoedd yn ôl Model Holland. Gall gwybod eich Cod Holland personol eich helpu i chwilio am yrfa a fydd wrth eich bodd ac yn werth chweil. Wrth reswm, ni all Model Holland ddweud wrthych yn union pa yrfa i'w dewis – rhaid i chi wneud hynny! Ystyriwch yr asesiad hwn yn fan cychwyn i ddarganfod gyrfaoedd. Bydd yn rhoi syniad i chi o'r math o waith y gallech ei wneud yn dda, beth yr ydych yn ei werthfawrogi fel gweithiwr, a beth yr hoffech chi ei wneud yn y gwaith. Disgrifir pob arddull yn fanylach isod.

Beth yw Adeiladwr?

Mae adeiladwyr yn fedrus wrth ddefnyddio eu dwylo mewn ffyrdd ymarferol. Mae'n hawdd iddynt wybod sut i ddefnyddio offer cymhleth neu weithredu peiriannau. Maent yn gwybod sut i ddylunio, adeiladu, trwsio a chynnal a chadw systemau trydanol neu beirianyddol. Mae rhai adeiladwyr yn arbenigo mewn gyrru cerbydau. Gall eraill ddarllen neu lunio cynlluniau glasbrint ar gyfer adeiladau. Gan fod eu pwyslais ar weithredu, maent yn pennu nodau realistig i'w prosiectau, ac yn disgwyl canlyniadau pendant.

Beth sy'n gwneud Adeiladwr?

Fel adeiladwr, mae'n debyg eich bod yn hoffi bod yn yr awyr agored a gweithio gyda gwrthrychau neu anifeiliaid. Efallai eich bod yn mwynhau gweithgareddau sy'n amlygu eich gallu athletaidd neu sgiliau corfforol. Efallai eich bod chi'n ystyried gyrru cerbydau, tyfu planhigion, neu hyfforddi anifeiliaid yn ffordd dda o dreulio'r dydd. Efallai bod y syniad o ddylunio, adeiladu, a chrefftio gwrthrychau yn tanio'r meddwl. Neu, efallai eich bod yn hen law ar gydosod neu drwsio peiriannau ac offer electronig.

Ble mae Adeiladwyr yn gweithio?

Mae Adeiladwyr yn ceisio gyrfaoedd sy'n galw am sgiliau ymarferol. Yn aml, maent yn dewis gweithio mewn meysydd megis:

 • Mecaneg
 • Adeiladu
 • Tirlunio
 • Milfeddygaeth
 • Gwyddorau'r ddaear
 • Gweithgynhyrchu
 • Gorfodi'r gyfraith
 • Y Lluoedd Arfog
 • Athletau

Mae Adeiladwyr yn ...

 • Synhwyrol
 • Ymarferol
 • Mecanyddol
 • Systematig
 • Cytbwys

Fel arfer, mae Adeiladwyr yn hoffi ...

 • Adeiladu
 • Trwsio
 • Gweithredu
 • Defnyddio peiriannau
 • Defnyddio offer

Mae Adeiladwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Ymarferoldeb
 • Cynhyrchiant
 • Strwythur
 • Annibyniaeth
 • Sgìl corfforol

Beth yw Meddyliwr?

Mae meddylwyr yn fedrus wrth edrych ar y darlun mawr a dyfalu sut y mae pethau'n gweithio. Maent yn hoffi dilyn llinyn ymresymu o un pen i'r llall. Mae meddylwyr yn gwneud llawer o resymu i ddatgelu'r ffeithiau. Maent yn deall damcaniaethau yn gyflym ac yn gwneud cyfrifiadau yn fanwl gywir. Mewn llawer o achosion, maent yn ymchwilio i gwestiynau sy'n ymwneud â mathemateg, gwyddoniaeth, a thechnoleg. Mae'n rhaid i feddylwyr ddefnyddio microsgopau a chyfrifiaduron yn aml, yn ogystal ag offer datblygedig eraill.

Beth sy'n gwneud Meddyliwr?

Fel Meddyliwr, mae'n debyg eich bod yn hoffi arsylwi ar y byd o'ch cwmpas a'i asesu. Rydych yn gyflym i holi cwestiynau, ac yn aml gallwch ddod o hyd i ateb da. Efallai eich bod yn gwerthfawrogi sut y gall ymchwil trylwyr ein helpu i ddehongli ein hamgylchiadau. Neu efallai bod yn well gennych weithio gyda phobl o ddydd i ddydd. Wrth i chi adeiladu eich sylfaen wybodaeth, rydych yn dod i ddeall yn well sut y mae pethau'n gweithio.

Ble mae Meddylwyr yn gweithio?

Mae meddylwyr yn chwilio am yrfaoedd sy'n tanio eu meddyliau chwilfrydig. Yn aml maent yn dewis gweithio mewn meysydd megis:

 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg
 • Peirianneg
 • Mathemateg
 • Ymchwil
 • Academia
 • Meddygaeth

Mae Meddylwyr yn ...

 • Ddeallusol
 • Chwilfrydig
 • Rhesymegol
 • Dadansoddol
 • Ysgolheigaidd

Mae Creadwyr fel arfer yn hoffi ...

 • Ymchwilio
 • Arbrofi
 • Damcaniaethu
 • Dadansoddi
 • Datrys problemau

Mae Meddylwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Darganfod
 • Dealltwriaeth
 • Rhesymeg
 • Annibyniaeth
 • Deall

Beth yw Creawdwr?

Mae creawdwyr yn fedrus wrth ddefnyddio syniadau haniaethol i arloesi a chreu. Maent yn hoff o gelfyddyd, dylunio, iaith a hunan-fynegiant. Maent yn gweithio ar eu gorau mewn lleoliadau anstrwythuredig sy'n rhoi rhyddid iddynt ddychmygu ac archwilio. Mae rhai creawdwyr yn darlunio, cerflunio, neu'n peintio gweithiau celf. Mae eraill yn canu offerynnau cerdd. Gall creawdwyr fod yn hoff o ganu, actio neu ddawnsio ar y llwyfan neu mewn ffilm. Diddordebau cyffredin eraill yw dylunio ffasiynau a chynhyrchion, ynghyd â dylunio mewnol

Beth sy'n gwneud Creawdwr?

Fel Creawdwr, mae'n debyg eich bod yn gwerthfawrogi gwreiddioldeb a chelfyddyd o bob math. Efallai eich bod yn hoffi defnyddio geiriau, celfyddyd, cerddoriaeth, neu ddrama i gyfleu eich syniadau. Gallai tynnu lluniau hardd, cerflunio neu lunio cerdd fod yn sbort i chi. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi eich ystyried eich hun yn artist neu'n awdur i rannu'r awen greadigol. Efallai yr hoffech ddylunio cynhyrchion newydd, cynhyrchu drama, neu adeiladu setiau llwyfan. Efallai eich bod yn mwynhau syniadau haniaethol a meddwl yn wahanol i'r arfer.

Ble mae Creawdwyr yn gweithio?

Mae Creadwyr yn chwilio am yrfaoedd lle gallant fod yn wreiddiol neu'n artistig. Maent yn aml yn dewis gwaith megis:

 • Y Celfyddydau
 • Dylunio
 • Ffasiwn
 • Perfformio
 • Cerddoriaeth
 • Ysgrifennu
 • Iaith

Mae Creadwyr yn ...

 • Annibynnol
 • Greddfol
 • Sensitif
 • Dychmygus
 • Digymell

Mae Creadwyr fel arfer yn hoffi ...

 • Creu celfyddyd
 • Ysgrifennu
 • Dehongli
 • Dylunio
 • Mynegi syniadau

Mae Creadwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Gwreiddioldeb
 • Creadigrwydd
 • Rhyddid
 • Unigoliaeth
 • Hyblygrwydd

Beth yw Helpwr?

Mae Helpwyr yn fedrus wrth gyfathrebu'n glir ag eraill. Maent yn gwybod sut i fynegi eu meddyliau a'u teimladau, a hefyd sut i wrando ar bobl. Am eu bod yn gydymdeimladol ac yn gymdeithasol, maent yn tueddu i ffynnu mewn lleoliadau cydweithredol, gofalgar. Mae rhai helpwyr yn mwynhau addysgu myfyrwyr neu hyfforddi tîm. Mae eraill yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau ardderchog neu ofal i bobl. Maent yn fedrus wrth gyfryngu anghydfod ac arwain trafodaethau grwp.

Beth sy'n gwneud Helpwr?

Fel Helpwr, mae'n debyg eich bod yn eich ystyried eich hun yn berson sy'n hoffi ymwneud â phobl. Efallai bod eich cyfeillion yn ymddiried ynoch, neu'n gofyn am eich cyngor. Efallai eich bod yn hoff o ofalu am blant neu glywed straeon gan bobl hyn. Neu efallai yr hoffech newid y byd trwy wella clefyd neu frwydro dros anghyfiawnder cymdeithasol. Efallai yr hoffech addysgu, hyfforddi, hysbysu, helpu, trin, gwella, neu gyfarch pobl. Ni waeth sut y byddwch yn dewis helpu, byddwch yn ymdrechu i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl eraill.

Ble mae Helpwyr yn gweithio?

Mae Helpwyr yn chwilio am yrfaoedd lle gallant fod yn gymdeithasol a gweithio gydag eraill. Maent yn aml yn dewis gweithio mewn meysydd megis:

 • Gofal iechyd
 • Gwasanaeth cymdeithasol
 • Addysg
 • Cwnsela
 • Adnoddau dynol
 • Gofal personol

Mae Helpwyr yn ...

 • Dosturiol
 • Amyneddgar
 • Cymwynasgar
 • Cyfeillgar
 • Hael

Mae Helpwyr fel arfer yn hoffi ...

 • Cwnsela
 • Cynorthwyo
 • Cynghori
 • Addysgu
 • Darparu gwasanaeth

Mae Helpwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Cydweithrediad
 • Gwasanaeth
 • Anhunanoldeb
 • Cysylltiad
 • Empathi

Beth yw Darbwyllwr?

Mae Darbwyllwyr yn fedrus o ran darbwyllo pobl i wneud pethau yn eu ffordd nhw. Maent yn aml yn gyfrifol am arwain tîm. Maent yn hoffi cymryd y cam cyntaf ar brosiectau, a sicrhau bod y prosiectau yn llwyddiannus. Mae Darbwyllwyr yn gwybod sut i drefnu a goruchwylio'r gwaith sydd i'w wneud. Maent yn aml yn dda wrth siarad yn gyhoeddus. Mae rhai yn hyrwyddo ac yn gwerthu cynhyrchion neu syniadau. Maent yn tueddu i ffynnu mewn lleoliad busnes sy'n eu galluogi i gymryd risgiau.

Beth sy'n gwneud Darbwyllwr?

Fel Darbwyllwr, mae'n bosibl eich bod yn hoffi'r syniad o rym a dylanwad dros eraill. Pan fydd gennych brosiect, byddwch yn mwynhau cymryd rôl arweinydd y tîm a gwneud penderfyniadau. Rydych yn dda yn cwrdd â phobl newydd a gwneud argraff gyntaf dda. Mae dadlau eich safbwynt yn dod yn naturiol, ac rydych yn aml yn ennill dadleuon. Efallai yr hoffech greu cynlluniau busnes sy'n gwneud arian. Neu efallai bod y syniad o roi darlith sy'n cymell eraill yn eich cyffroi.

Ble y mae Darbwyllwyr yn gweithio?

Mae Darbwyllwyr yn chwilio am yrfaoedd lle gallant arwain pobl neu ddylanwadu arynt. Maent yn aml yn dewis gweithio mewn meysydd megis:

 • Busnes
 • Rheoli
 • Gwerthu
 • Gwleidyddiaeth
 • Y Gyfraith
 • Arweinyddiaeth

Mae Darbwyllwyr yn ...

 • Bendant
 • Engnïol
 • Hyderus
 • Uchelgeisiol
 • Anturus

Mae Darbwyllwyr fel arfer yn hoffi ...

 • Rheoli
 • Penderfynu
 • Llunio strategaethau
 • Gwerthu
 • Cymell

Mae Darbwyllwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Dylanwad
 • Arweinyddiaeth
 • Cymryd risgiau
 • Cyflawniad
 • Menter

Beth yw Trefnydd?

Mae Trefnwyr yn fedrus wrth gasglu a thrin data. Maent yn aml yn dda gyda rhifau, yn enwedig yn achos mewnbynnu data yn gywir. Mae Trefnwyr yn gwybod sut i ddilyn gweithdrefnau cymhleth heb golli ffocws. Gallant wneud llawer o waith papur mewn amser byr. Gan fod ganddynt lygad barcud ar gyfer manylder, maent yn hoffi cwblhau rhestr o dasgau mewn modd trefnus. Maent yn tueddu i ffynnu mewn lleoliadau gwaith strwythuredig a goruchwyliol.

Beth sy'n gwneud Trefnydd?

Fel Trefnydd, mae'n debygol eich bod yn hoffi canolbwyntio wrth i chi gwblhau tasg. Efallai eich bod yn hoffi'r her o reoli symiau mawr o ddata. Mae tasgau megis llunio adroddiadau, trin arian a gwneud cyfrifiadau yn rhwydd i chi. Efallai eich bod yn ymfalchïo mewn dilyn gweithdrefnau penodol er mwyn i bethau gael eu gwneud yn ddiogel ac yn dda. Efallai eich bod yn hoffi ticio pob eitem oddi ar eich rhestr o bethau i'w gwneud. Gwirio'r holl fanylion am y trydydd tro yw'r cam olaf ym mhob prosiect.

Ble y mae Trefnwyr yn gweithio?

Mae Trefnwyr yn chwilio am yrfaoedd sy'n ymwneud â manylion, rhifau, a data. Maent yn aml yn gweithio mewn meysydd megis:

 • Busnes
 • Gweinyddiaeth
 • Bancio a chyllid
 • Cyfrifeg
 • ITechnoleg gwybodaeth
 • Rheoli swyddfa

Mae Trefnwyr yn ...

 • Drefnus
 • Trachywir
 • Tueddu i fod yn fanwl
 • Ceidwadol
 • Trylwyr

Mae Trefnwyr fel arfel yn hoffi ...

 • Ffeilio
 • Cyfrifo
 • Prosesu
 • Systemu
 • Dilyn gweithdrefnau

Mae trefnwyr yn gwerthfawrogi ...

 • Strwythur
 • Trefn
 • Eglurder
 • Trachywiredd
 • Sylw i fanylion

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English