Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Cymwysterau (Cymru yn unig)

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn bwrw golwg ar y gwahanol fathau o gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru. Bydd yn eich helpu i ddeall y geiriau a welwch wrth ddarllen gwybodaeth am yrfaoedd.

Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch

Mae Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch wedi'u creu ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno mynd i addysg uwch, ond sydd heb y cymwysterau cywir. Gallwch eu hastudio mewn colegau ar draws Cymru a Lloegr, ac maen nhw ar gael mewn amrywiaeth o wahanol bynciau. Mae prifysgolion yn gweld gwerth y cyrsiau hyn ac yn cydnabod eu bod yn ffordd wych i oedolion fynd i Addysg Uwch.

Gallwch eu hastudio ar sail amser llawn neu ran-amser. Fel arfer, bydd Diploma Mynediad i Addysg Uwch amser llawn yn cymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Felly, hyd yn oed os byddwch chi'n gadael yr ysgol heb safon uwch neu gyfwerth, bydd yn bosibl o hyd i chi fynd i addysg uwch yn y dyfodol, trwy gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

I gael rhagor o fanylion, ewch i www.accesstohe.ac.uk

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn gyfuniad o hyfforddiant yn y gwaith a dysgu mewn ystafell ddosbarth neu asesiadau yn y gwaith. Byddan nhw'n rhoi'r sgiliau i chi sy'n angenrheidiol ar gyfer yr yrfa o'ch dewis ac yn rhoi cymhwyster cenedlaethol, cydnabyddedig i chi hefyd. Mae sawl math gwahanol o Brentisiaeth ac maen nhw'n cael eu cynnig ar dair lefel:

 • Prentisiaeth Sylfaen
 • Prentisiaeth
 • Uwch-brentisiaeth

Graddau

Graddau cyntaf

Cyrsiau addysg uwch yw'r rhain sy'n cael eu hastudio mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer gradd yw 2/3 safon uwch (neu gyfwerth) a TGAU gradd C neu uwch mewn 3 phwnc arall. Fodd bynnag, rhaid i chi gadarnhau'r union ofynion mynediad ar gyfer cyrsiau penodol. Nid oes angen unrhyw gymwysterau i gael eich derbyn ar gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Dyma'r dyfarniadau mwyaf cyffredin:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc)
 • Baglor mewn Peirianneg (BEng)
 • Baglor mewn Addysg (BEd).

Mae graddau'n cael eu cynnig ar ffurf pynciau unigol, ar y cyd a chyfun.

Mae dwy lefel i radd: Cyffredin ac Anrhydedd. Mae graddau anrhydedd yn cael eu rhannu'n wahanol ddosbarthiadau i ddangos pa mor dda mae myfyrwyr wedi gwneud, sef:

 • Dosbarth Cyntaf (1)
 • Ail Ddosbarth Uwch (2:1)
 • Ail Ddosbarth Is (2:2)
 • Trydydd Dosbarth (3).

Fel arfer, mae graddau'n cymryd tair i bedair blynedd i'w cwblhau ar sail amser llawn, ond mae graddau carlam dwy flynedd ar gael fwyfwy mewn dewis cyfyngedig o bynciau. Gall graddau gymryd hyd at chwech neu saith mlynedd i'w cwblhau'n rhan-amser.

Graddau uwch

Fel arfer, mae'r rhain yn cael eu galw'n gymwysterau ôl-raddedig. Bydd angen gradd gyntaf fel arfer i gael eich derbyn ar radd uwch.

Dyma'r dyfarniadau mwyaf cyffredin:

 • Meistr yn y Celfyddydau (MA)
 • Meistr mewn Gwyddoniaeth (MSc)
 • Meistr mewn Addysg (MEd)
 • Meistr Gweinyddu Busnes (MBA)

Mae'n bosibl astudio'r cyrsiau hyn ar sail amser llawn neu ran-amser. Gallant gymryd rhwng blwyddyn a thair blynedd i'w cwblhau.

Y cam nesaf yw Doethuriaeth. Mae'r mathau mwyaf cyffredin o'r rhain yn cynnwys: PhD, DPhil (mae'r ddau'n golygu Doethur mewn Athroniaeth), DSc (Doethur mewn Gwyddoniaeth) a DLitt (Doethur mewn Llên) a byddant fel arfer yn cynnwys cyfnod hir o ymchwil fanwl.

Graddau sylfaen

Cymwysterau addysg uwch sy'n gysylltiedig â chyflogaeth yw'r rhain ac mae'n bosibl eu hastudio ar sail amser llawn dros ddwy flynedd, neu'n rhan-amser.

Fe'u datblygwyd gyda chymorth cyflogwyr ac maen nhw ar gael mewn nifer o sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach. Maen nhw'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau.

Gall graddau sylfaen gael eu defnyddio i wella cyfleoedd gyrfaol a'r potensial i ennill cyflog uwch, gan eu bod yn cynnig cyfuniad o sgiliau arbenigol sy'n gysylltiedig â gwaith a dysgu academaidd. Hefyd, mae'n bosibl eu defnyddio er mwyn camu ymlaen i radd anrhydedd gysylltiedig.

Fe'u cyflwynir yn hyblyg mewn sawl ffordd, er enghraifft dros y rhyngrwyd, trwy ddysgu o bell, sy'n golygu eu bod nhw'n ddelfrydol i bobl mewn gwaith. Nid oes gofynion mynediad academaidd pendant ar gyfer graddau sylfaen. Mae pob sefydliad yn defnyddio ei feini prawf mynediad ei hun.

Edexcel (BTEC)

Corff arholi a dyfarnu yw Edexcel. Mae'n cynnig amrywiaeth o gymwysterau'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) yn ogystal â chymwysterau BTEC.

Mae cymwysterau BTEC yn cael eu cyflwyno ar bedair lefel:

 • Lefel Cymhwyster 1: Tystysgrif/Diploma Rhagarweiniol BTEC
 • Lefel Cymhwyster 2: Diploma Cyntaf BTEC
 • Lefel Cymhwyster 3: Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Cenedlaethol BTEC
 • Lefel Cymhwyster 4: Tystysgrif/Diploma Cenedlaethol Uwch BTEC

Mae Cymwysterau Cenedlaethol Uwch BTEC (HND a HNC) yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithle. Maen nhw'n baratoad da ar gyfer swyddi lefel technegydd neu reolwr mewn diwydiant a masnach. Maen nhw'n cynnwys lleoliadau gwaith, gwaith cwrs a gwaith ymarferol. Gellir eu defnyddio i drosi i gwrs gradd a'u hastudio'n rhan-amser.

Mae Cyrsiau Byr BTEC ar gael hefyd ar bum lefel, o Lefel Mynediad i Lefel Cymhwyster Pump.

Sgiliau Hanfodol Cymru a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

Dyluniwyd y Cymwysterau Sgiliau Hanfodol er mwyn datblygu'r sgiliau y mae dysgwyr eu hangen ar gyfer addysg bellach, cyflogaeth, a bywyd. Bydd dysgwyr yn dysgu Sgiliau Hanfodol yn y meysydd yma:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso Rhif
 • Llythrennedd Digidol
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Cynllunio a Threfnu
 • Creadigrwydd a Dyfeisgarwch
 • Effeithiolrwydd Personol

Gallent gael eu hastudio o Lefel 1 hyd at Lefel 3. Maen nhw'n hyblyg iawn - rydych chi'n astudio ar gyflymder addas i chi, a chi sy'n dewis pryd rydych chi'n barod i gwblhau eich asesiad!

TGAU

TGAU (Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd) Fel arfer, bydd myfyrwyr yn astudio hyd at 10 TGAU dros gyfnod o ddwy flynedd, o 14 oed.

 • Gallant gymryd rhwng un a dwy flynedd i'w cwblhau
 • Mae TGAU ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys pynciau galwedigaethol
 • Gellir astudio TGAU mewn ysgolion, colegau chweched dosbarth a cholegau addysg bellach. Mae cwrs byr TGAU yn cymryd hanner yr amser i'w astudio ac yn cyfrif fel hanner TGAU
 • Fel arfer, bydd TGAU yn cynnwys cyfuniad o waith ysgrifenedig, prosiectau a gwaith ymarferol. Maen nw'n cael eu hasesu trwy arholiadau ysgrifenedig, arholiadau llafar a gwaith cwrs
Caiff TGAU eu graddio o A* (yr uchaf) i G (yr isaf), ac ystyrir bod A* i C yn raddau llwyddo da. Methiant diddosbarth yw Gradd U.

Hyfforddeiaethau

Bwriad hyfforddeiaethau yw paratoi pobl ifanc 16 i 18 oed ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol trwy eu helpu i fod yn barod ar gyfer gwaith. Maen nhw'n gallu eich helpu i gael gwaith, dechrau Prentisiaeth neu fynd ymlaen i ddysgu ar lefel uwch trwy roi sgiliau sylfaenol pwysig i chi. Mae hyfforddeiaethau wedi'u seilio ar anghenion yr unigolyn. Mae dysgwyr yn derbyn lwfans.

Mae'r tair lefel wahanol ganlynol yn perthyn i hyfforddeiaethau:

 • Ymgysylltu
 • Lefel 1
 • Lefel 2

Cymwysterau proffesiynol/cymdeithasau masnach

Mae llawer o gyrff proffesiynol yn cynnig cymwysterau sy'n perthyn yn benodol i'w maes gwaith arbennig.

Gall rhai graddau eithrio pobl rhag sefyll arholiadau cyrff proffesiynol.

Cymwysterau Galwedigaethol

Mae cymwysterau galwedigaethol wedi'u llunio er mwyn i bobl ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i swydd benodol neu faes gwaith penodol. Maen nhw'n amrywio o Lefel Mynediad i Lefel 8.

Mae'r holl gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru wedi'u dosbarthu'n un o'r canlynol:

 • Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Cychwynnol (IVET) (cymwysterau rhagarweiniol sy'n addas i bobl o bob oedran)
 • Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Parhaus (CVET) (cymwysterau parhaus sy'n gysylltiedig â chymhwysedd galwedigaethol ac sy'n addas i bobl dros 16 oed)

Maen nhw'n profi eich gallu yn y gweithle ac yn rhoi cyfle i chi ddangos yr hyn y gallwch chi ei wneud.

Bagloriaeth Cymru

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster i fyfyrwyr 14 i 19 oed yng Nghymru.

Mae'n cyfuno sgiliau datblygiad personol â chymwysterau sydd eisoes yn bodoli, fel safon uwch, cymwysterau'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau a TGAU. Gellir ei hastudio yn Gymraeg neu Saesneg, neu mewn cyfuniad o'r ddwy iaith.

Nod Bagloriaeth Cymru yw dysgu sgiliau i fyfyrwyr sy'n ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch ond hefyd ar gyfer byd gwaith a bywyd yn gyffredinol.

Mae pedair lefel iddi:

 • Mae'r lefel Genedlaethol/Sylfaen (14-16) yn cynnwys Prosiect Unigol a 3 her. Mae angen Tystysgrif Her Sgiliau ynghyd â 5 TGAU A*-C ar gyfer y lefel Genedlaethol neu A*-G ar gyfer y lefel Sylfaen
 • Sylfaen (ôl 16) lefel 1. Mae'n cynnwys Tystysgrif Her Sgiliau a hyd at 4 cymhwyster ar lefel 1
 • Mae'r lefel Genedlaethol (ôl 16) yn cynnwys Prosiect Unigol a 3 Her, Tystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol a Chymwysterau Ategol ar Lefel 2
 • Mae'r lefel Uwch yn cynnwys Prosiect Unigol ynghyd â 3 Her, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ynghyd â TGAU Mathemateg/Iaith Saesneg, Mathemateg-Rhifedd Gradd A*-C a 2 safon uwch gradd A*-E neu gymwysterau Lefel 3 cyfwerth.

Y Fagloriaeth Ryngwladol

Sefydliad addysg nid er elw sydd wedi'i leoli yn Geneva, y Swistir yw'r International Baccalaureate Organisation (IBO). Mae'n cynnig pedair rhaglen astudio i ysgolion:

 • Y Rhaglen Ddiploma i fyfyrwyr 16 i 19 oed
 • Rhaglen Cysylltiedig â Gyrfa i fyfyrwyr 16 i 19 oed
 • Rhaglen y Blynyddoedd Canol i fyfyrwyr 11 i 16­ oed
 • Rhaglen y Blynyddoedd Cynradd i ddisgyblion 3 i 12 oed

Mae dulliau asesu amrywiol yn cael eu defnyddio, er enghraifft gwaith cwrs, gwaith ymarferol, arholiadau llafar ac arholiadau ysgrifenedig.

Bydd bron pob prifysgol yn y Deyrnas Unedig yn derbyn Rhaglen Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol fel cymhwyster mynediad. Gallwch holi UCAS am y pwyntiau y mae prifysgolion Prydain yn gofyn amdanynt. Hefyd, mae'n bosibl defnyddio cymhwyster y Rhaglen Ddiploma i gael lle mewn prifysgol y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Gwybodaeth Bellach

Edexcel

Ffôn 0845 6180440

Gwefan www.edexcel.org.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

British Vocational Qualifications 2010

Publisher: Kogan Page

Qualifications Wales

E-bost enquiries@qualificationswales.org

Gwefan www.qualificationswales.org

WJEC

Ffôn 02920265000

Gwefan www.wjec.co.uk

Agored Cymru

Ffôn 02920 747866

E-bost info@agored.cymru

Gwefan www.agored.cymru

British Qualifications 2015

Publisher: Kogan Page

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English