Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Addysg Uwch

Crynodeb

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag Addysg Uwch, gan esbonio beth ydyw, pa ddewisiadau sydd ar gael i chi o ran cyrsiau, a sut i gael mynediad ati.

Cyflwyniad

Cyrsiau addysg uwch (AU) yw'r rhai hynny a ddilynir fel arfer gan fyfyrwyr sydd eisoes wedi cyflawni un neu fwy o'r cymwysterau canlynol:

Mae miloedd o gyrsiau addysg uwch (AU) yn cael eu cynnig gan gannoedd o brifysgolion a cholegau o amgylch y wlad. Gellir astudio cyrsiau ar sail amser llawn neu ran-amser, neu drwy ddysgu o bell.

Beth allwch chi ei astudio?

You can choose from many different courses at this level. Take a look at the options open to you below.

Graddau (Israddedig) Cyntaf

Mae llawer o raddau cyntaf yn cymryd tair blynedd i'w cwblhau. Fodd bynnag, fe allent bara am bedair blynedd os caiff blwyddyn ryngosod (o brofiad ymarferol yn y gweithle, neu flwyddyn dramor) ei chynnwys yn y cwrs. Mae rhai cyrsiau gradd sy'n arwain at gymwysterau proffesiynol, fel meddygaeth neu filfeddygaeth, yn gallu para hyd at bump neu chwe blynedd.

Yn dibynnu ar raddau eich arholiadau neu ganlyniadau eich asesiad terfynol, byddwch yn cael gradd Gyntaf, Ail Ddosbarth Uchaf (a ysgrifennir yn aml fel 2:1), Ail Ddosbarth Isaf (a ysgrifennir fel 2:2) neu Drydydd Dosbarth.

Er mwyn cael lle ar gwrs gradd, fel arfer fe ddylai fod gennych:

 • Ddau neu dri chymhwyster Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU ar radd C ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • Dau neu dri TGAU (A*-C) mewn pynciau eraill, yn aml yn cynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg

Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol Uchaf

Cymwysterau addysg uwch cysylltiedig â gwaith yw Diplomâu Cenedlaethol Uchaf (HNDs), ac maen nhw'n cymryd dwy flynedd i'w cwblhau fel arfer. Yn gyffredinol, mae gan gyrsiau HND elfennau galwedigaethol ac ymarferol cryfach na graddau. Maen nhw wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu sgiliau seiliedig ar waith.

Fel arfer, astudir Tystysgrifau Cenedlaethol Uchaf (HNCs) yn rhan-amser yn y coleg, am ddwy flynedd, tra'ch bod yn gweithio. Gellir astudio rhai ohonynt yn amser llawn, am flwyddyn fel arfer.

I gael lle ar gwrs HND a HNC, fel arfer bydd arnoch angen un Safon Uwch a phedwar TGAU (A*-C neu 4 - 9).

Mae'n aml yn bosibl ymuno â rhaglen gradd gyntaf ar ôl astudio ar gyfer HND neu HNC.

Diplomâu Addysg Uwch (DipHE)

Fel arfer, mae cyrsiau Diploma Addysg Uwch (DipHE) yn gyfwerth â dwy flynedd gyntaf gradd. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth o bynciau. Weithiau, mae darparwyr cyrsiau'n cynnig y dewis i barhau i drydedd flwyddyn cwrs gradd mewn maes cysylltiedig.

Gall y gofynion mynediad fod yr un fath ag ar gyfer cyrsiau gradd ond gyda graddau is, neu'n debyg i'r rhai hynny ar gyfer cyrsiau HND.

Diplomâu arbenigol/proffesiynol

Gall y rhain bara rhwng un a thair blynedd, yn dibynnu ar y pwnc. Maen nhw ar gael mewn meysydd pwnc sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd penodol, fel cyfrifeg, marchnata, celf a dylunio, dawns, drama, newyddiaduriaeth, cerddoriaeth ac yn y blaen. Fel arfer, fe'u dyfernir gan sefydliadau proffesiynol, er enghraifft, y Sefydliad Marchnata Siartredig.

Mae rhai'n cynnig hyfforddiant proffesiynol llawn, tra bod eraill yn gweithredu fel cwrs sylfaen neu gyflwyniadol y bwriedir iddo gael ei ddilyn gan gwrs gradd neu hyfforddiant ychwanegol mewn cyflogaeth.

Mae'r gofynion yn amrywio yn dibynnu ar y cwrs. Gwiriwch fanylion cyrsiau unigol yn ofalus.

Graddau Sylfaen

Cymwysterau cysylltiedig â gwaith yw graddau sylfaen, a'u nod yw paratoi myfyrwyr i weithio mewn diwydiant neu faes gwaith penodol. Maen nhw'n gyfwerth â dwy ran o dair o gwrs gradd llawn.

Weithiau, maen nhw ar gael yn rhan-amser neu drwy ddysgu o bell yn ogystal ag yn amser llawn. Ar ôl gorffen eich cwrs, mae'n aml yn bosibl symud ymlaen i raglen gradd anrhydedd. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau cyrsiau amser llawn fel arfer; gall cyrsiau rhan-amser gymryd tair i bedair blynedd i'w cwblhau.

Nid oes gofynion mynediad penodedig bob amser. Gallai rhai fod â gofynion tebyg i gyrsiau HND. Ar gyfer eraill, gallai profiad gwaith cyfredol perthnasol, Prentisiaeth Lefel Uwch neu NVQ lefel 3 fod yn fwy priodol na chymwysterau academaidd. Gwiriwch gyda phrifysgolion a cholegau unigol.

Cymwysterau ôl-raddedig

Ail raddau yw'r rhain, a wneir gan bobl sydd eisoes wedi cyflawni gradd gyntaf, fel arfer ar lefel 2:1 neu uwch.

Mae tystysgrifau a diplomâu ôl-raddedig ar gael ar sail amser llawn a rhan-amser mewn amrywiaeth o feysydd, er enghraifft y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR).

Rhaglen a addysgir neu raglen ymchwil yw gradd Meistr ac mae'n cymryd 12 mis i'w chwblhau'n amser llawn fel arfer. Gellir ei dyfarnu fel MSc ar gyfer pynciau gwyddonol, MA ar gyfer pynciau celfyddydol, neu MBA ar gyfer gweinyddu busnes, er enghraifft.

Mae gradd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) yn radd ymchwil mewn unrhyw bwnc, a ddyfernir ar ôl cwblhau rhaglen gymeradwy o ymchwil dan oruchwyliaeth yn llwyddiannus. Mae gradd PhD yn cymryd o leiaf dair blynedd i'w chwblhau fel arfer.

Mae rhai cymwysterau proffesiynol ar lefel ôl-raddedig.

Prentisiaethau Gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Eu bwriad yw rhoi cyfle i bobl ifanc gael gradd ochr yn ochr â phrofiad gwaith go iawn.

Fel Prentis Gradd, byddwch yn rhannu'ch amser rhwng astudio yn y brifysgol a'r gweithle. Byddwch yn cael eich cyflogi am y cyfnod cyfan, bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu talu i chi a byddwch yn ennill gradd neu HND/HNC o brifysgol tra'n ennill cyflog a chael profiad yn y gwaith.

Bydd hyd eich prentisiaeth gradd yn amrywio yn ôl y cwrs a'r diwydiant. Fel arfer, byddant yn cymryd rhwng 4 a 6 blynedd i'w cwblhau.

Mae'r Prentisiaethau Gradd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

 • Tirfesur Siartredig
 • Peirianneg Systemau Electronig
 • Peirianneg Awyrofod
 • Datblygu Meddalwedd Awyrofod
 • Peirianneg Systemau Amddiffyn
 • Gwyddor Labordy
 • Niwclear
 • Systemau Pwer
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Digidol
 • Peirianneg Modurol
 • Rheolwr Perthynas Bancio
 • Adeiladu

Sut i wneud cais

Yn gyntaf, bydd angen i chi benderfynu pa gyrsiau yr hoffech ymgeisio amdanynt. Gallwch wneud hyn trwy edrych ar wefannau a phrosbectysau prifysgolion, a thrwy fynd i ddiwrnodau agored a chonfensiynau addysg uwch. Fe ddylai fod gennych restr o gyrsiau a sefydliadau posibl yn y pen draw.

Y cam nesaf yw cyflwyno'ch cais.

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, cyflwynwch gais yn uniongyrchol i golegau a phrifysgolion. Ar gyfer cyrsiau amser llawn, bydd angen i chi ymgeisio trwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (neu UCAS fel y'i hadwaenir yn gyffredin).

I ymgeisio, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais UCAS; gwnewch hyn ar-lein. Gallwch ddewis hyd at bum cwrs ar eich ffurflen gais.

Gan ddefnyddio'r manylion ar wefan UCAS, gwiriwch eich bod yn debygol o gael y graddau neu'r pwyntiau sydd eu hangen i gael lle ar y cyrsiau rydych wedi'u dewis.

Fe allai fod yn bwysig i chi ddewis rhai cyrsiau sy'n gofyn am raddau neu bwyntiau is nag y disgwyliwch eu cael, fel dewis wrth gefn.

Myfyrwyr anabl

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn datgan na chaiff prifysgolion a cholegau wahaniaethu yn erbyn myfyrwyr anabl, naill ai yn ystod y broses dderbyn nac wrth ddarparu gwasanaethau i fyfyrwyr. O dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae'n rhaid iddynt wneud addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr anabl yn cael eu rhoi o dan anfantais sylweddol.

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i bob sefydliad addysg uwch lunio a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl, yn amlinellu sut maen nhw'n bwriadu gwella cydraddoldeb i staff a myfyrwyr anabl. Gall darpar fyfyrwyr weld hwn ar wefannau sefydliadau neu ofyn am gopi ohono.

Bydd gennych lawer o gwestiynau a phryderon ynghylch ymgeisio am gyrsiau addysg uwch. Bydd llawer o'r rhain yn gyffredin i lawer o fyfyrwyr eraill hefyd. Fodd bynnag, mae rhai cwestiynau penodol y dylech eu gofyn pan fyddwch yn ystyried prifysgolion a cholegau.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Ble mae'r cydlynydd anabledd wedi'i leoli?
 • Pwy fydd yn helpu i drefnu cymorth i mi?
 • A oes modd i mi gyrraedd pob rhan o bob adeilad?
 • A oes unrhyw ystafelloedd a addaswyd yn arbennig mewn neuaddau preswyl, os yw'n briodol?
 • Pa gymorth sydd ar gael yn ystod arholiadau neu asesiadau?
 • A oes myfyrwyr eraill ag anableddau/anawsterau dysgu penodol?
 • Pa gyfleusterau cymorth penodol sydd ar gael?
 • Ble y gellir addasu deunyddiau cwrs i fformat addas?
 • Pa gymorth y gallaf ei gael i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol os bydd arnaf ei angen?

Blwyddyn i ffwrdd cyn Addysg Uwch

Ar ôl mwy na deng mlynedd o ysgol, gwaith cartref, astudio ac arholiadau, mae rhai pobl yn teimlo bod angen seibiant arnynt cyn mynd i'r coleg neu'r brifysgol. I rai, gall cymryd blwyddyn i ffwrdd fod yn brofiad bythgofiadwy.

Y peth pwysig yw pwyso a mesur manteision ac anfanteision cymryd blwyddyn i ffwrdd, gwneud rhai penderfyniadau pendant am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, ac yna cynllunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd yn dda.

Beth allwch chi ei wneud yn ystod eich blwyddyn i ffwrdd?

Mae eich dewisiadau'n syml:

 • gallwch weithio
 • gallwch astudio
 • gallwch deithio.

Wrth gwrs, gallwch wneud cymysgedd o'r uchod, neu lynu wrth un yn unig. Mae meddwl am sut byddwch yn talu am bethau yn allweddol. Os ydych chi'n ffodus iawn, bydd gennych gynilion, ond mae angen i'r rhan fwyaf o bobl weithio naill ai cyn y flwyddyn i ffwrdd neu ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn i ffwrdd.

Gallwch wneud cais i brifysgol a gohirio'ch dyddiad dechrau tan ar ôl eich blwyddyn i ffwrdd. Ymgeisiwch drwy UCAS yn y ffordd arferol a dewiswch ohirio eich cwrs am flwyddyn.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English