Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Erthygl: Prentisiaethau (Cymru yn unig)

Crynodeb

Swydd gyda hyfforddiant ydyw. Mae bod yn brentis yn golygu bod gennych chi swydd sy'n cynnwys cyflawni cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra'ch bod chi'n gweithio ac yn ennill cyflog.

Ceir tri math o Brentisiaeth. Y rheswm am hyn yw bod angen gwahanol lefelau o gymwysterau ar wahanol swyddi; bydd rhai yn gofyn am fwy nag eraill. Pan fyddwch chi'n edrych ar y swyddi, fe welwch chi'r gwahanol lefelau a'r hyn maen nhw'n ei gynnwys.

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau yn www.gyrfacymru.com

Beth yw Prentisiaeth?

Swydd gyda hyfforddiant ydyw. Mae bod yn brentis yn golygu bod gennych chi swydd sy'n cynnwys cyflawni cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra'ch bod chi'n gweithio ac yn ennill cyflog.

Ceir tri math o Brentisiaeth:

 • Prentisiaeth Sylfaen: Byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith, yn gyfwerth ag NVQ Lefel 2
 • Prentisiaeth: Byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith, yn gyfwerth ag NVQ Lefel 3
 • Prentisiaeth Lefel Uchaf: Byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith, yn gyfwerth ag NVQ Lefel 4, Gradd Sylfaen neu Radd Anrhydedd

Ceir tri math gwahanol oherwydd bod angen gwahanol lefelau o gymwysterau ar wahanol swyddi; bydd rhai yn gofyn am fwy nag eraill. Pan fyddwch chi'n edrych ar y swyddi, fe welwch chi'r gwahanol lefelau a'r hyn maen nhw'n ei gynnwys.

Pa mor hir maen nhw'n para?

Maen nhw fel arfer yn para rhwng dwy a thair blynedd. Gall hyn ddibynnu ar y math o brentisiaeth a lefel y cymhwyster rydych chi'n gweithio tuag ato.

Beth fydden i'n ei ddysgu?

Bydd hyn yn dibynnu ar y swydd rydych chi'n hyfforddi ar ei chyfer. Mae 150 o wahanol lwybrau prentisiaeth ar gael. Mae pob prentis yn dilyn rhaglen astudio gymeradwy. Mae hynny'n golygu y byddwch chi'n ennill cymhwyster cydnabyddedig.

Erbyn diwedd y brentisiaeth, bydd gennych chi'r union gymwysterau, sgiliau a phrofiad sydd eu hangen ar eich cyflogwr. Bydd hynny hefyd yn eich gwneud chi'n llawer mwy addas i'ch cyflogi pan fyddwch chi eisiau neu angen symud ymlaen.

Ble fydden i'n hyfforddi?

Bydd hyn yn dibynnu ar beth rydych chi'n ei wneud. Bydd eich cyflogwr yn penderfynu sut mae am i chi gael eich hyfforddi i wneud ei waith. Dyma rai o'r ffyrdd y mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi:

 • Yn y gwaith
 • Mewn coleg, a allai fod yn amser llawn neu'n rhan-amser
 • Mewn canolfan hyfforddi y gallech fynd iddi unwaith yr wythnos neu mewn blociau o ychydig ddiwrnodau neu wythnosau

Byddwch chi'n sicr yn cael hyfforddiant, ond eich cyflogwr fydd yn penderfynu sut, pa mor aml, pryd a ble. Byddwch yn cael gwybodaeth am hyn ar yr adeg ymgeisio neu dylech ofyn am fanylion yn ystod eich cyfweliad.

Beth allen i ei wneud?

Mae dros 150 o wahanol swyddi ar gael. Yn y gorffennol, roedd prentisiaethau mewn crefftau fel adeiladu a pheirianneg yn gyffredinol, ond erbyn heddiw fe'u ceir mewn unrhyw fath o waith.

Edrychwch ar y swyddi sydd ar gael yn www.gyrfacymru.com a dilynwch y dolenni ar gyfer prentisiaethau; mae llawer o ddewisiadau a chyfleoedd ar gael.

Beth sydd ei angen arnaf i gael Prentisiaeth?

 • Bydd angen i chi fod yn 16 oed neu'n hyn, ond nid oes terfyn oedran uchaf
 • Bydd angen i chi wneud cais ar gyfer prentisiaeth, fel unrhyw swydd arall. Oherwydd bod prentisiaethau'n ffordd mor dda o gael gwaith a dysgu swydd o'r dechrau, maen nhw'n gystadleuol iawn. Bydd angen i chi lunio cais arbennig o dda.

Gofynion Mynediad

Mae'r gofynion mynediad yn amrywio yn dibynnu ar y math o brentisiaeth, ond gallant amrywio o ddim cymwysterau gofynnol ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen, cymwysterau TGAU gradd C ac uwch (neu gyfwerth) ar gyfer Prentisiaethau, a chymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) ar gyfer Prentisiaeth Lefel Uchaf.

Beth fydd fy nghyflog i?

Eich cyflogwr sydd i benderfynu hyn, ond cofiwch, tra'ch bod chi'n dysgu efallai na fyddwch chi'n gynhyrchiol iawn i'ch cyflogwr ac fe allech dreulio llawer o amser allan yn hyfforddi. Mae Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentisiaid (www.gov.uk/national-minimum-wage-rates). Gall gyflogwyr dalu mwy na hyn. Mae'r hyn a delir i chi yn dibynnu ar y cyflogwr.

Sut gallaf ddod o hyd i Brentisiaethau?

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau yn www.gyrfacymru.com. Dylech hefyd chwilio papurau newyddion lleol ac asiantaethau recriwtio ar-lein gan gynnwys Dod o Hyd i Swydd. Mae gan gwmnïau cenedlaethol mawr eu gwefannau eu hunain lle maen nhw'n hysbysebu swyddi a phrentisiaethau. Os oes gennych chi gyflogwr mewn golwg, mae'n werth edrych ar ei safle. Ar gyfer rhai crefftau, mae cyflogwyr yn defnyddio sefydliadau hyfforddi cenedlaethol i recriwtio prentisiaid, er enghraifft:

 • CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu)
 • ReMIT (cangen hyfforddi Ffederasiwn y Diwydiant Manwerthu Moduron)
 • JTL (y sector peirianneg gwasanaethau adeiladu)
 • BEST (Hyfforddiant Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu)

Mae'r sefyllfa yn Lloegr ychydig yn wahanol i honno yng Nghymru. Yn Lloegr, mae Prentisiaethau Sylfaen yn debyg i Brentisiaethau Lefel Canolradd, ac mae Prentisiaethau'n debyg i Brentisiaethau Lefel Uwch.

Gallai'r sefyllfa fod yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Dylech gadarnhau gyda Chynghorydd Gyrfaoedd.

Rhagor o Wybodaeth

Llywodraeth Cymru:

www.wales.gov.uk

Gyrfa Cymru (yn darparu gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad ar yrfaoedd):

www.careerswales.com

Gwybodaeth Bellach

Welsh Government

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk

Careers Wales (Provides careers information, advice and guidance)

Gwefan www.careerswales.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English