Dewis pwnc neu gwrs yn 14 oed

choosing a subject at 14

Pa effaith gaiff y cyrsiau a’r pynciau rwy’n eu hastudio ym mlwyddyn 10 ac 11 ar ddewis gyrfa?

Bydd y pynciau TGAU a ddewiswch yn cael rhywfaint o effaith ar beth allwch ei wneud yn y dyfodol. Ond dewis pynciau sy’n gweddu i chi a’ch galluoedd sydd bwysicaf. Os oes gennych yrfa mewn golwg, mae’n rhaid gwirio pa bynciau sydd eu hangen arnoch. Cewch wneud hynny drwy chwilio am yrfa ar ein gwefan.
Os nad oes gennych yrfa mewn golwg, mae hynny’n iawn. Mae’n rhaid i’ch ysgol gynnig dewis eang a chytbwys felly os ydych yn cael cyfle i ddewis pynciau, dylech ddewis balans da. Bydd hyn yn helpu i gadw’ch opsiynau gyrfa ar agor yn nes ymlaen. 
Mae gan y wefan hon amrywiaeth eang o daflenni ar bynciau fel Gyrfaoedd gyda Mathemateg, Celf a Dylunio ar ôl blwyddyn 9. Cewch ddod o hyd i’r rhain yma. Mae’n werth bwrw golwg arnyn nhw.

Pam mae’n rhaid i mi astudio pynciau penodol?

Ym mlwyddyn 10 ac 11 mae’n rhaid i chi astudio Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth a Chymraeg. Pynciau TGAU fydd y rhain fel arfer, ond bydd y pynciau hyn ar gael ar lefelau eraill hefyd e.e. lefel mynediad. 
Mae sgiliau rhif a chyfathrebu yn hanfodol i’ch helpu i symud ymlaen yn 16 oed. Saesneg a mathemateg yw’r pynciau sydd eu hangen gan amlaf ar gyfer cyrsiau a gyrfaoedd. Gwnewch eich gorau posibl mewn mathemateg a Saesneg nawr a bydd hynny’n gwella’ch siawns o gael swydd neu gwrs yn nes ymlaen.  
Mae’r byd gwaith yn mynd yn fwyfwy technegol. Mae gwyddoniaeth yn eich helpu i ddeall y byd o’ch cwmpas ac yn dysgu sgiliau defnyddiol i ddatrys problemau. Mae cyflogwyr yn meddwl bod y sgiliau hyn yn bwysig iawn. Mae angen deall gwyddoniaeth ar gyfer llawer o swyddi. Gwiriwch unrhyw syniadau am yrfa sydd gennych i weld a oes angen pynciau gwyddoniaeth penodol.
Mae llawer o sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnig gwasanaethau yn Gymraeg. Os ydych eisiau byw a gweithio yng Nghymru, mae gwybodaeth dda o’r iaith Gymraeg yn fantais fawr.  

Helpwch fi! Mae fy ysgol i yn cynnig pynciau a chyrsiau dw i ddim wedi clywed amdanyn nhw o’r blaen!

Ewch i ofyn cwestiynau! Gofynnwch i athrawon pwnc a’ch tiwtor am fwy o wybodaeth. Efallai bod myfyrwyr ym mlwyddyn 10 neu 11 yn astudio’r pynciau hyn eisoes, felly gofynnwch beth maen nhw’n ei feddwl am y pwnc. Gwiriwch wefan eich ysgol – mae’n bosibl bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am bynciau. Os yw’ch ysgol yn cynnal noson opsiynau blwyddyn 9, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd a chael gwybod cymaint â phosib gan athrawon pwnc.

Pa bynciau fydd ar gael yn fy ysgol i?  

Bydd pob ysgol yn cynnig amrywiaeth ychydig yn wahanol o bynciau a chyrsiau ond bydd dewis eang a chytbwys ar gael i chi.  Cewch restr o bynciau a bydd rhywun yn dweud wrthych pa ddewisiadau sydd ar gael i chi. Os nad yw hyn wedi digwydd yn eich ysgol chi eto, gofynnwch i’ch tiwtor pryd byddwch yn cael mwy o wybodaeth. Pan gewch eich gwybodaeth opsiynau gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth mae’n rhaid i chi ei wneud a pha ddewisiadau y gallwch eu gwneud. Siaradwch â’ch tiwtor neu bennaeth blwyddyn os ydych wedi drysu.    

Mae cymwysterau yn fy nrysu

Cymerwch olwg ar yr olwyn cymwysterau a’r adran cymwysterau.

Sut mae dechrau arni?

Peidiwch â mynd amdani a dewis yn fyrbwyll. 
Y dull gorau yw -

  1. Cael cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl;
  2. Cymryd amser i feddwl am bethau;
  3. Gwrando ar gyngor gan bobl sy’n gwybod am beth maen nhw’n siarad;
  4. Ysgrifennu rhestr fer;
  5. Meddwl eto a gwneud dewis;

Defnyddiwch ein rhestr wirio ‘ Ydych chi'n barod?
Bydd eich ysgol yn rhoi llawer o help ond byddwch yn rhan ohono eich hunan.
Allwch chi gael golau gwyrdd ym mhob adran?  

Beth yw fy opsiynau ym mlwyddyn 9?

Help a chyngor

SA2 icon  38 px Cael syniadau

CM3 icon 38px Cymryd yr awenau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English