Cymwysterau

 • TGAU

  • Mae TGAU yn gyrsiau lefel 1 neu 2 (yn dibynnu ar y canlyniad) ac maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau academaidd a chymhwysol.
  • Fel arfer byddwch yn eu hennill mewn 2 flynedd ac fe gewch radd o A* i G
  • Mae canran uchel iawn o ddisgyblion ysgol yn gwneud y cymwysterau hyn yn 16 oed.
  • Maen nhw ar gael i fyfyrwyr o unrhyw oed mewn ysgolion, colegau a chanolfannau dysgu eraill.
  • Dyma’r cymwysterau mwyaf cyffredin a’r rhai mae’r mwyafrif o bobl yn gyfarwydd â nhw. 
  • Mae graddau TGAU yn cael eu defnyddio fel cymhwyster mynediad i swyddi, hyfforddiant a chyrsiau.
 • Lefel AS ac A

  • Mae Lefelau A yn gyrsiau Lefel 3 ac ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau academaidd a chymhwysol.
  • Fel arfer byddwch yn eu cwblhau mewn dwy flynedd ac mae graddau A* i E ar gael.
  • Mae canran uchel o ddysgwyr sy’n aros yn yr ysgol neu’r coleg yn astudio Lefelau AS neu Lefelau A ond gallwch eu hastudio mewn canolfannau dysgu eraill.
  • Gallwch eu hennill mewn dwy ran; blwyddyn un yw Lefel AS. Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud blwyddyn arall o astudio ar A2 i gael y Lefel A lawn.
  • Fel arfer, mae cwblhau Lefelau A yn rhoi modd i chi fynd ymlaen i gyrsiau ar lefel 4. 
  • Lefelau A yw’r llwybr traddodiadol ar gyfer mynediad i addysg uwch a hyfforddi ar gyfer y proffesiynau. 
 • Cyrsiau BTEC

  • Cymwysterau galwedigaethol yw BTEC. Mae hyn yn golygu eu bod ar gael mewn pynciau sy’n gysylltiedig â maes o waith. Maen nhw ar gael i fyfyrwyr sy’n ei chael yn anodd dysgu, neu hyd yn oed i weithwyr proffesiynol uchel eu sgiliau.
  • Mae cymwysterau BTEC ar gael ar saith lefel sy’n amrywio o Ddiplomâu a Thystysgrifau Rhagarweiniol, i Ddiplomâu Uwch, Tystysgrifau a Dyfarniadau BTEC. 
  • O fewn pob lefel, mae’r cymwysterau ar gael mewn amrywiaeth o feintiau, ac yn cymryd gwahanol gyfnodau o amser i’w cwblhau.
  • Mae rhai cyrsiau ar lefel 2 a 3 yn rhedeg ochr yn ochr â phynciau Lefel A a TGAU. Mae rhai eraill ar gyfer pobl yn y gwaith sydd angen cymwysterau arbennig i’w helpu i ddatblygu yn y gwaith. 
  • Cewch eu hastudio’n amser llawn, yn rhan-amser, mewn ysgolion a cholegau ac yn y gweithle.
 • QCF/NVQ

  • Dyfarniadau yn y gwaith yw QCF/NVQ ac maen nhw ar gael ar bob lefel. Ond mae’r rhan fwyaf o QCF/NVQs ar gael o lefel 1 i 5.
  • Maen nhw’n cael eu cyflwyno yn y gweithle neu rywle sydd wedi’i drefnu i fod fel gweithle.
  • Dydyn nhw ddim wedi’u cysylltu â chwrs neu raglan benodol. Mae QCF/NVQ yn cynnwys unedau bach er mwyn iddyn nhw gael eu cyflwyno a’u hasesu’n hyblyg yn y gweithle.
  • Mae QCF/NVQs yn cwmpasu amrywiaeth uchel o yrfaoedd. 
 • Bagloriaeth Cymru

  Cymhwyster i fyfyrwyr rhwng 14 ac 19 oed yng Nghymru yw Bagloriaeth Cymru. 

  Nid oes unrhyw arholiadau yn rhan o Fagloriaeth Cymru.  Yn hytrach, bydd dysgwyr yn ymateb i heriau gwahanol ac yn llunio portffolio o dystiolaeth i ddangos sut y maent wedi datblygu eu sgiliau. 

  Beth mae’n ei gynnwys?

  Cymhwyster sy’n cynnwys 3 elfen yw Bagloriaeth Cymru:

  1. Tystysgrif Her Sgiliau: Prosiect unigol a 3 her yw hwn

  2. TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith a TGAU Mathemateg – Rhifedd

  3. Ategu cymwysterau megis cymwysterau TGAU, cymwysterau Safon Uwch/UG a chymwysterau galwedigaethol eraill 

   

  Tystysgrif Her Sgiliau

  Mae pedwar asesiad yn rhan o’r Dystysgrif Her Sgiliau y bydd angen i’r dysgwr eu cwblhau.

  1. Prosiect Unigol: Aseiniad yn seiliedig ar ymchwil yw hwn ar bwnc sy’n cael ei ddewis gan y dysgwr.  Bydd y dysgwr yn gweithio ar y prosiect hwn yn annibynnol i ddangos y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i greu ymchwiliad ysgrifenedig wedi’ ategu gan waith ymchwil ysgrifenedig.

  2. Her Menter a Chyflogadwyedd:  Mae’r her hon yn annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd er mwyn gwella cyflogadwyedd.  Gall canolfan (ysgol/coleg), cyflogwr neu sefydliadau cenedlaethol eraill greu’r heriau hyn.

  3. Her Dinasyddiaeth Fyd-eang: Bydd dysgwyr yn dangos dealltwriaeth o fater byd-eang ac yn ymateb iddo’n briodol. Gellir cynllunio’r heriau hyn yn lleol neu’n genedlaethol.

  4. Her Gymunedol: Bydd dysgwyr yn canfod ac yn datblygu cyfleoedd a fydd o fudd i’r gymuned ac yn cymryd rhan ynddynt.  Gellir cynllunio’r heriau hyn yn lleol neu’n genedlaethol. 

   

  Lefelau Bagloriaeth Cymru

  Dyfernir Bagloriaeth Cymru ar dair lefel:

  1. Diploma Sylfaen Bagloriaeth Cymru (lefel 1 – sy’n gyfwerth â TGAU graddau D, E, F, G) i’w ddefnyddio yng Nghyfnod Allweddol 4 neu ôl-16 oed – rhoddir gradd Llwyddo* a Llwyddo i’r rhain

  2. Diploma Cenedlaethol Bagloriaeth Cymru (lefel 2 - sy’n gyfwerth â TGAU graddau A*, A, B, C) i’w ddefnyddio yng Nghyfnod Allweddol 4 neu mewn addysg ôl-16 - rhoddir graddau A*, A, B ac C i’r rhain

  3. Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru (lefel 3 – sy’n gyfwerth â Safon Uwch, UG) i’w defnyddio ar gyfer disgyblion ôl-16 yn unig – rhoddir graddau A*-E i’r rhain

   

  Sgiliau Hanfodol a Sgiliau Cyflogadwyedd

  Asesir dysgwyr ar sgiliau hanfodol ym Magloriaeth Cymru.  Datblygir yr holl sgiliau hyn mewn gwahanol ffyrdd ar draws y cwricwlwm a thrwy gydol addysg a bywyd.  Y sgiliau hyn yw;

  • Llythrennedd
  • Rhifedd
  • Llythrennedd Digidol
  • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
  • Cynllunio a Threfnu
  • Creadigrwydd ac Arloesi
  • Effeithiolrwydd Personol 

   

  Sgiliau Hanfodol a Sgiliau Cyflogadwyedd

  Asesir dysgwyr ar sgiliau hanfodol ym Magloriaeth Cymru.  Datblygir yr holl sgiliau hyn mewn gwahanol ffyrdd ar draws y cwricwlwm a thrwy gydol addysg a bywyd.  Y sgiliau hyn yw;

  • Llythrennedd
  • Rhifedd
  • Llythrennedd Digidol
  • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
  • Cynllunio a Threfnu
  • Creadigrwydd ac Arloesi
  • Effeithiolrwydd Personol 

   

  Am fwy o wybodaeth edrychwch ar wefan CBAC - Bagloriaeth Cymru 

 • Sgiliau Hanfodol

  • Sgiliau Hanfodol Cymru yw’r teitl newydd ar gyfer yr hyn gafodd ei alw’n Sgiliau Allweddol neu Sgiliau Sylfaenol o’r blaen.
  • Gellir eu hastudio ar 4 lefel, ac maen nhw’n gymwysterau ar gyfer rhai 14 i 19 oed mewn ysgolion a cholegau. 
  • Fel sy’n digwydd gyda Bac a’r Fagloriaeth Ryngwladol, fel arfer maen nhw’n cael eu hastudio ar y cyd â phynciau eraill fel TGAU, Lefelau A neu gyrsiau galwedigaethol.
  • Mae Sgiliau Hanfodol wedi’u hanelu at helpu dysgwyr i ddod yn effeithiol yn y gwaith ac yn y gymdeithas yn gyffredinol.
  • Mae dysgwyr yn astudio:
   • Cyfathrebu
   • Cymhwyso Rhif
   • Llythrennedd Digidol
   • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
   • Cynllunio a Threfnu
   • Creadigrwydd ac Arloesedd
   • Effeithiolrwydd Personol
  •  
 • Tystysgrifau Addysg Uwch

  • Mae Tystysgrifau Addysg Uwch (CertHE) yn gyrsiau ar lefel 4. 
  • Maen nhw angen i chi astudio’n amser llawn am flwyddyn neu ddwy flynedd yn rhan-amser.
  • Er bod cyrsiau CertEd yn ddyfarniadau annibynnol, fel arfer maen nhw’n ffurfio blwyddyn gyntaf cwrs gradd.
  • Maen nhw’n cael eu cynnig mewn pynciau unigol neu feysydd galwedigaethol.
 • HND/HNC

  • Mae cymwysterau HNC (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) a HND (Diploma Cenedlaethol Uwch) yn gymwysterau addysg uwch galwedigaethol ar lefel 5.
  • Maen nhw’n rhoi sgiliau i ddysgwyr i’w defnyddio mewn swydd benodol. Mae HNC a HND ar gael mewn amrywiaeth eang o feysydd galwedigaethol.
  • Gall HNC gymryd blwyddyn i’w chwblhau yn amser llawn a dwy flynedd yn rhan-amser.
  • Mae HND yn cymryd dwy flynedd yn amser llawn a gallwch ei wneud yn rhan-amser hefyd ond bydd yn cymryd cyfnod hirach i’w gwblhau.
 • Graddau Sylfaen

  • Mae graddau sylfaen yn gymwysterau galwedigaethol ar lefel 5.
  • Mae’r cyrsiau yn cynnwys astudio, ond mae angen i’r dysgwyr ennill profiad gwaith a dysgu yn y gweithle.
 • Graddau

  • Cymwysterau addysg uwch yw graddau. Maen nhw ar gael ar sawl lefel.
  • Cyffredin  (lefel 4) neu Anrhydedd (lefel 5)
   • Dyma’r math o raddau sydd fwyaf cyffredin. 
   • Dyma’r graddau mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr yn eu hastudio mewn addysg uwch. 
   • Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau a meysydd galwedigaethol
   • Gradd yw’r prif ofyniad derbyn ar gyfer llawer o alwedigaethau
  • Maen nhw’n gallu cymryd rhwng 3 a 4 blynedd o astudio.
  • Gellir ennill gradd Meistr (lefel 7) trwy ddangos lefel uchel o wybodaeth am bwnc neu destun. Fel arfer, mae modd eu cyflawni drwy ymgymryd â phrosiect ymchwil dros sawl blwyddyn.
  • Doethuriaethau (PhD) (lefel 8) sef gradd ôl-raddedig sy’n cael eu cynnig mewn Prifysgolion. Mae hyn yn golygu byddai’n rhaid i’r dysgwr ennill cymhwyster gradd yn gyntaf – wedyn parhau â’u hymchwil ac astudio i ennill PhD.
 • Diplomâu a Thystysgrifau Ôl-raddedig

  • Mae tystysgrifau a diplomâu Ôl-raddedig ar lefel 7. Maen nhw’n rhoi modd i ddysgwyr adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd mewn gradd gyntaf ac maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau.
  • Mae angen tystysgrifau Ôl-raddedig i ddechrau rhai galwedigaethau er enghraifft Addysgu (TAR) a’r Gyfraith (GDL)
  • Fel arfer, mae tystysgrifau yn fyrrach na diplomâu, a phob un yn cymryd nifer o fisoedd (ond llai na blwyddyn) i’w cwblhau’n amser llawn.

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English