Coleg neu chweched dosbarth

College or sixth form image 

Mynd i’r Coleg (16, 17 a 18 oed)

Ydw i eisiau mynd i’r coleg?

Mae llawer o bobl yn mynd i’r coleg oherwydd eu bod eisiau ennill mwy o gymwysterau neu gymwysterau gwell ond yn teimlo nad ydyn nhw eisiau aros yn yr ysgol.

 • Fel arfer, mae colegau chweched dosbarth yn cynnig cyrsiau i rai 16 i 19 oed. 
 • Mae colegau Addysg Bellach yn rhedeg cyrsiau i unrhyw un dros 16 oed. 

Mae’r ddau fath o goleg yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau. Mae’r rhain yn cynnwys TGAU, lefelau AS a lefelau A, ac amrywiaeth eang o gyrsiau sy’n gysylltiedig â gwaith. Er mwyn ymuno â chyrsiau lefel uchel, bydd angen ennill rhai cymwysterau, er enghraifft 5 TGAU graddau A-C. Er mwyn cael lle ar gymwysterau lefel is, bydd rhaid dangos y byddwch yn gweithio’n galed a llwyddo ar y cwrs.

Sut brofiad fydd e?

 • Bydd rhaid i chi ddod i adnabod adeilad a phobl newydd – y darlithwyr (athrawon) a myfyrwyr, ond byddwch yn gwneud ffrindiau newydd yn gyflym.
 • Bydd pobl o bob oed o’ch cwmpas mewn coleg addysg bellach.
 • Byddwch yn cael cyfnodau ‘rhydd’ hir ond bydd disgwyl i chi dreulio llawer o’r amser hwnnw yn y llyfrgell yn astudio’n galed.
 • Fydd dim angen gwisgo iwnifform fel yn yr ysgol.
 • Bydd disgwyl i chi reoli’ch amser a’ch llwyth gwaith eich hun yn y coleg yn fwy nag o’r blaen. Bydd hyn yn eich paratoi’n dda os ydych yn mynd i’r brifysgol rhywbryd yn y dyfodol.

Fydd dim llawer o wahaniaeth o ran cynnwys cymhwyster penodol os ydych yn ei astudio yn yr ysgol neu’r coleg. Pe baech yn astudio Lefel A mewn Ffiseg, er enghraifft, byddai’r maes llafur yn debyg iawn.

Darganfod mwy

 • Gwelwch y cyrsiau sydd ar gael ar wefan y coleg neu gael gafael ar brosbectws. Gallech chwilio yn y gronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru hefyd.
 • Ymwelwch â’r coleg – mae’r rhan fwyaf o golegau yn cynnal diwrnodau a nosweithiau agored drwy gydol y flwyddyn.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich rhieni yn ymwybodol. Bydd angen eu cefnogaeth nhw arnoch.
 • Os ydych yn ansicr am y gwahaniaethau rhwng Lefelau a Chymwysterauu, gwelwch yr Enfys Cymwysterau.
 • Sicrhewch eich bod yn debygol o fodloni gofynion derbyn ar gyfer y cyrsiau mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.
 • Trafodwch fanylion y cyrsiau rydych eisiau eu hastudio gyda’r darlithwyr sy’n dysgu’r cyrsiau hynny. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymddiddori yn y maes llafur. 
 • Ydych chi’n adnabod unrhyw un sy’n astudio’r cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi yn y coleg? Siaradwch â nhw am eu profiadau. Os nad ydych yn adnabod rhywun, gofynnwch i ddarlithydd a ydyn nhw’n gallu helpu.
 • Siaradwch â’ch Cynghorydd Gyrfa am sut mae’r cyrsiau rydych yn eu hystyried yn ffitio i mewn i’ch cynlluniau gyrfa.
 • Peidiwch â dewis yr opsiwn hwn heb ystyried yr opsiynau eraill hefyd.

Help a chyngor

OA1 icon 38 px Meddwl am eich opsiynau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English